ข้อมูลทั่วไปของพม่า

สหภาพเมียนมาร์  หรือชาวตะวันตกเรียกว่า Burma  พม่า   ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ได้เปลี่ยนชื่อเป็นMyanmar
เมื่อปี พ.ศ. 2532   พม่าเรียกชื่อประเทศตนเองว่า  บะหม่า  มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทยทั้งทางบกและทางทะเล 2,401 กม.
ลักษณะภูมิประเทศของพม่า
ภาคกลาง

เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำอิระวดี   แม่น้ำอิรวดี   เป็นแม่น้ำสำคัญที่สุดของพม่า มีความยาวประมาณ  ๑,๖๐๐  กิโลเมตรไหลผ่านกลางประเทศจากเหนือลงใต้ แบ่งประเทศพม่าออกเป็นสองส่วน    ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาที่มีหิมะปกคลุมอยู่  เมื่อถึงฤดูร้อน หิมะละลาย ก็มักจะมีน้ำไหลหลากมาก่อนฤดูฝนของทุกปี
ภาคเหนือ   

มีเทือกเขาปันไต  เป็นพรมแดนระหว่างพม่าและอินเดีย และติดต่อระหว่างทิเบตและจีน
ภาคใต้    
มีทิวเขาตะนาวศรี กั้นระหว่างไทยกับพม่า จดทะเลอันดามัน และอ่าวเบงกอล

myanmar-03

 

ภาคตะวันตก
มีเทือกเขาอาระกันโยมากั้นเป็นแนวยาว ติดต่อกับประเทศ บังคลาเทศ และจดอ่าวเบงกอล
ภาคตะวันออก
เป็นที่ราบสูงชัน  ติดต่อกับ ประเทศจีน ลาว และไทย


พม่าแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 รัฐ  (states)
1.รัฐชิน (Chin) มีเมืองหลวงชื่อ เมืองฮะคา  ,                2.รัฐกะฉิ่น (Kachin) มีเมืองหลวงชื่อ เมืองมิตจีนา
3.รัฐกะเหรี่ยง (Kayin) มีเมืองหลวงชื่อ เมืองปะอาน  ,   4.รัฐกะยา (Kayah) มีเมืองหลวงชื่อ เมืองหลอยก่อ
5.รัฐมอญ (Mon) มีเมืองหลวงชื่อ เมืองมะละแหม่ง  ,     6.รัฐยะไข่ (Rakhine) มีเมืองหลวงชื่อ เมืองซิตตเว
7.รัฐฉานหรือไทใหญ่ (Shan) มีเมืองหลวงชื่อ เมืองตองยี

พม่าแบ่งเขตการปกครองออกเป็น  7  เขต (Divisions)
1.เขตอิระวดี (Ayeyarwady) มีเมืองเอกชื่อ เมืองพะสิม  ,   2.เขตพะโค (Bago) มีเมืองเอกชื่อ เมืองพะโค  ( หงสาวดี )
3.เขตมาเกว (Magway) มีเมืองเอกชื่อ เมืองมาเกว    ,   4.เขตมัณฑะเลย์ (Mandalay) มีเมืองเอกชื่อ เมืองมัณฑะเลย์
5.เขตสะกาย (Sagaing) มีเมืองเอกชื่อ เมืองสะกาย    ,  6.เขตตะนาวศรี (Tanintharyi) มีเมืองเอกชื่อ เมืองทวาย
7.เขตย่างกุ้ง (Yangon) มีเมืองเอกชื่อ เมืองย่างกุ้ง
ประชากร
จำนวนประชากรประมาณ 52 ล้านคน พม่ามีประชากรหลายเชื้อชาติ จึงเกิดเป็นปัญหาชนกลุ่มน้อย มีชาติพันธุ์พม่า 63% ไทยใหญ่ 16% มอญ 5% ยะไข่ 5% กะเหรี่ยง 3.5% คะฉิ่น 3% ไทย 3% ชิน 1% 
ช่องทางที่พม่าติดต่อกับประเทศไทย

–  จังหวัดเชียงราย  ถือเป็น ด่านที่ใหญ่ทีสุดของ ด่านชายแดนไทย พม่า  ได้แก่ ช่องทางท่าขี้เหล็ก ในเขตรัฐฉานของพม่า กับอำเภอแม่สายของไทย
–  จังหวัดเชียงใหม่  มีอยู่ ๗ ช่องทางคือ ช่องทางแม่อาย ช่องทางแม่อาย ม่อนปืน แม่งอน ปุงดำ แม่ลาว เมืองแหง หนองหมู่ฮ่อของไทย ติดต่อกับรัฐฉานตอนใต้ของพม่า
– 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  มีอยู่ ๑๓ ช่องทาง คือ ช่องทางปางมะผ้า หมอกจำแป ผาปอง ห้วยโปง แม่ยอม แม่คง แม่ลานชัย เมืองปอน ห้วยปา ขุนยวม แม่สาหลวง แม่นาเติง และเวียงเหนือ ติดต่อกับรัฐคะยาห์ของพม่า
– จังหวัดตาก  ด่านแม่สอด  มีอยู่ ๑๓ ช่องทางคือ ช่องทางบ้านช่องแคบ แม่กุ แม่ดาว ท่าสายลวด แม่กาสา แม่จะเรา แม่ระมาด คะเนจื๊อ แม่จัน แหล่งหลวง โกโกร แม่ต้าน ท่าสองยาง ติดต่อกับรัฐกะเหรี่ยงของพม่า
– จังหวัดกาญจนบุรี  มี ๘ ช่องทางด้วยกันคือ ช่องทางจรเข้เผือกสิงห์ ลุ่มสุม ปิล๊อก ท่าขนุน หอนดาด ลิ่นถิ่น หนองลู และโลโว่ ติดต่อกับภาคตะนาวศรีของพม่า
– จังหวัดราชบุรี  มีช่องทางสวนผึ้ง ในเขตอำเภอสวนผึ้งของไทย ติดต่อกับภาคตะนาวศรีของพม่า
– จังหวัดเพชรบุรี  มีอยู่สองช่องทางคือ ช่องทางบางน้ำกลัด และช่องทางสองพี่น้อง ติดต่อกับภาคตะนาวศรีของพม่า
– จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีอยู่ ๑๕ ช่องทางคือ ช่องทางหินเหล็กไฟ เขาน้อย สังกระทาย กุยบุรี อ่าวน้อย เกาะหลัก คลองวาฬ พงษ์ประสาท ห้วยยาง ทับสะแก อ่างทอง ธงชัย ร่อนตอง ปากแพรก และทรายทอง ติดต่อกับภาคตะนาวศรีของพม่า
– จังหวัดชุมพร  มีอยู่ ๕ ช่องทางคือ ช่องทางรับร่อ สลุย ปากจั่น มะมุ น้ำจืดน้อย น้ำจืดใหญ่ ลำเลียง บางแก้ว ทรายทอง ปากน้ำ หงาว ราชกรูด ม่วงกลาง นาคา และกำพวน ติดต่อกับภาคตะนาวศรีของพม่า

About the Author

Leave a Reply

*