ทัวร์พม่าย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน สิเรียม 4วัน3คืน

เที่ยวพม่ามาตรฐานทัวร์คุณภาพกับเรา อิสระตาม life style ตอบสนองการท่องเที่ยวพม่าในแบบคุณ 

ชาวพม่า

วันแรก     กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ไจ๊ก์มุเตา-พระธาตุอินทร์แขวน
——- บินลัดฟ้า สู่ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า   โดยสายการบิน                                           
——— ถึงสนามบินเมงกาลาดอน กรุงย่างกุ้ง   
(เวลาที่ประเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที)   ผ่านพิธีการทางศุลกากร และตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระก่อนออกเดินทาง ไปหงสาวดีและอินทร์แขวน  
 เช้า 

(ให้แยกกระเป๋าเสื้อผ้าใบเล็กที่หิ้วขนย้ายง่ายใส่เสื้อผ้า,ชุดนอนอย่างละ1ชุดและของใช้ส่วนตัวสำหรับใช้1วันสำหรับขึ้นพระธาตุอินแขวนกระเป๋าใบใหญ่ไว้ที่รถบัส  )   หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองหงสาวดี (BAGO) ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 80 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ระหว่างทาง ผ่านชมสุสานสัมพันธมิตร ยุคสมัยพม่ารบกับญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ 
ถึงเมืองหงสาวดี นำท่านร่วมทำบุญตักบาตร ณ วัดไจ๊คะวาย ซึ่งเป็นวัดสำคัญมีพระสงฆ์จำพรรษากว่า 1,000 รูป อีกทั้งวัดนี้ยังเป็นสถานศึกษาธรรมของพระและสามเณรอีกด้วย หมายเหตุ:สำหรับของที่ใช้ทำบุญตักบาตร ต้องเตรียมเป็นอาหารแห้งจากเมืองไทย อาทิเช่น มาม่า, ปลากรอบ, หมูหยอง, หรือ ขนม เป็นต้น หากท่านใดไม่สะดวกสามารถถวายเป็นปัจจัยได้เช่นกัน)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้าน 555   ( พิเศษกุ้งแม่น้ำเผา )  
บ่าย

จากนั้น  นำท่านนมัสการ เจดีย์ชเวมอดอว์  (ShwemawdawPagoda)
1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า     คนไทยนิยมเรียกว่า พระมหาเจดีย์มุเตา  เป็นสถานที่ เคารพสักการะของชาวมอญมาช้านาน  เป็นเจดีย์ที่มีความสูงที่สุดของพม่า จากนั้นนำคณะเดินทางมุ่งหน้า สู่ เมืองไจ๊ก์ทีโย  ( kyaikhtiyo ) ระหว่างทางท่านจะได้พบกับสะพานเหล็กที่ข้ามผ่านชมแม่น้ำสะโตง
ถึงคิมปูนแคมป์  (เชิงเขาไจ๊ก์ทีโย)  เปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกหกล้อ เพื่อขึ้นบนภเขาไจ้ก์ทีโยใช้เวลาเดินทางจากบริเวณนี้ประมาณ1 ชม. ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทางพร้อมสัมผัสความเย็นซึ่งจะค่อย ๆ เย็นขึ้น เรื่อย ๆ  (พิเศษ รถขึ้นถึงที่พักใกล้พระธาตุอินทร์แขวน ) 
พระธาตุอินทร์แขวนเป็นองค์เจดีย์ขนาดเล็กตั้งอยู่บนก้อนศิลาใหญ่สูง5.5เมตรปิดทองทั้งองค์ซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาอย่างหมิ่นเหม่ดูคล้ายว่าจะตกลงไปในหุบเหวได้ทุกขณะ พระธาตุอินทร์แขวนนี้นับเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า จากที่พักเดินไปพระธาตุอินทร์แขวน ใช้เวลาเดินทางเพียง 5  นาทีเท่านั้น  อิสระในการสักการะองค์พระธาตุ ตามอัธยาศัย  

เย็น

รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก  ( Buffet )  
หลังอาหารค่ำเชิญท่านไปนมัสการพระธาตุอินทร์แขวนตามอัธยาศัยสามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน ถ้าจะนมัสการกลางแจ้งเป็นเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสู่พระเจดีย์ไจ๊ก์ทีโย ควรเตรียมเสื้อกันหนาว หรือกันลม หรือผ้าห่ม ผ้าพันคอ เบาะรองนั่งเพราะพื้นที่นั่งมีความเย็นมาก พระเจดีย์องค์นี้เปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิดสำหรับบุรุษเปิดถึงเวลา 20.00 น. เท่านั้น  

ที่พัก  Kyaikhtyo Hotel   

พระธาตุอินทร์แขวน

วันที่สอง    ไจ๊ก์ทีโย(พระธาตุอินทร์แขวน)-หงสาวดี-พระราชวังบุเรงนอง
               พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว-วัดพระมหาเจดีย์-พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น  
                เจดีย์ชเวดากอง
 
เช้า

เชิญท่านนมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน หรือใส่บาตรตามอัธยาศัยใส่บาตร พระสงฆ์หรือถวายข้าวพระพุทธ มีชุดจำหน่ายบริเวณวัด เมื่อถวายข้าวพระพุทธนิยมจุดเทียนตามกำลังวันหรือจำนวนอายุ นมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน และนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา ถ่ายรูป และชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจน์ความมหัศจรรย์ว่าพระธาตุองค์นี้ตั้งอยู่ได้อย่างไร โดยไม่ล้มหรือหล่นลงมา นมัสการพระเจดีย์ไจ๊ก์ทีโย รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก  จากนั้นเก็บสัมภาระเตรียมตัวลงจากพระธาตุอินทร์แขวน 
เดินทางสู่เมืองหงสาวดี ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญโบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี ชมวัดและโบราณสถานที่สำคัญในหงสาวดี ถึงเมืองหงสาวดี นำท่านชมพระราชวังกัมโพชธานี หรือ พระราชวังบุเรงนองบัลลังค์ผึ้ง จากนั้นนำท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ซึ่งเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของเมืองหงสาวดีอีกทั้งยังสามารถเลือกซื้อของฝาก อาทิ ไม้แกะสลัก ผ้าปักพื้นเมือง ผ้าพื้นเมือง เป็นของฝากคนทางบ้านพิเศษสำหรับทริปวันแม่ นำท่าน นมัสการพระเขี้ยวแก้วที่วัดพระมหาเจดีย์   ซึ่งด้านในของเจดีย์บรรจุพระเขี้ยวแก้วเป็น พระเจดีย์ที่พระเจ้าบุเรงนองได้สร้างไว้ ในเมืองหงสาวดี        

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่เมืองหงสาวดี ณ ภัตตาคารเจ้าสัว  ( พิเศษกุ้งแม่น้ำ)  
บ่าย

ชมพระเจดีย์ไจ๊ปุ่นซึ่งบูรณะเมื่อพ.ศ.2019มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทิศประกอบด้วยสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า(ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ)กับพระพุทธเจ้าในอดีต3พระองค์คือพระพุทธเจ้าโกนาคม์(ทิศใต้)พระพุทธเจ้ากกุสันธะ(ทิศตะวันออก)และพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ(ทิศตะวันตก)สร้างโดยสี่สาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนาสร้างพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ   
ถึงย่างกุ้งนำท่านเข้าชม มหาเจดีย์ชเวดากอง (Shawedagon  Pagoda) 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า 

เย็น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก  ระดับ 3 หรือ  4 ดาว 

กั้งทอด

วันที่สาม     ย่างกุ้ง-พระนอนเจ๊าทัตจี-เจดีย์โบตะตอง-เทพทันใจ-เทพกระซิบ  
                 วัดบารมี-วัดกู่ท่าจี(ขอพรเรื่องการงาน)-ช้อปปิ้ง ตลาดโบโจ๊ก
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก                                                
สาย จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม เจดีย์เจ๊าทัตจี (Kyauk Htat Gyi) หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด  มีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล108ประการและพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทยที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็นศิลปะพม่าที่งดงามโดยมีขนาดความยาวขององค์ 70 เมตร 
พระเจดีย์โบตะตอง ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่นำไปบรรจุในพระเจดีย์ชเวดากอง นำท่านสักการะขอพร จาก “เทพทันใจ” (นัตโบโบยี) ซึ่งชาวไทยให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ด้วยเชื่อว่าอธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา  นำท่านสักการะ เทพกระซิบ  หรือ นัตโบโบยี เป็น 1 ในผีหลวง 37 ตนที่ชาวพม่าให้ความเคารพนับถือมาก   
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นำคณะไปช้อปปิ้ง ตลาดโบโจ๊ก (Bogyoke Market) ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่าความหลากหลายของสินค้าของฝากของที่ระลึกมากมายราคาถูก อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เครื่องเงิน เครื่องหวาย งานฝีมือ เช่น ผ้าปูโต๊ะที่มีความสวยงามและราคาถูกมาก ผ้าโสร่งหญิงชายที่มีลวดลายงามมาก
นำท่านไป วัดพระบารมี หรือ วัดบารมี  วัดเก็บพระเกศาของพระพุทธเจ้า ที่เชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่จริง ด้วยองค์พระเกศาธาตุนี้เมื่อนำมาวางบนมือจะสามารถเคลื่อนไหวได้ อีกทั้งได้ชื่อว่าเป็นที่เก็บองค์พระบรมสารีริกธาตุไว้มากที่สุดด้วย
เย็น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารการะเวก พร้อมชมการแสดงนาฎศิลป์ของพม่าอันงดงามอ่อนช้อย บนทะเลสาบหลวง 

เจดีย์ชเวดากอง

 

พระพุทธรูป ที่เจดีย์ชเวดากอง 

ภัตตาคารการะเวก

พระเขี้ยวแก้ว

วันที่สี่   ย่างกุ้ง –สิเรียม – กาบาเอ   พระหินอ่อน พระเขี้ยวแก้ว  ปางช้างเผือก  กรุงเทพฯ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก                                  
สาย เก็บสัมภาระ Check  out ออกจากที่พัก นำท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 45 กิโลเมตร เดินทางถึงสิเรียมชมความสวยงามแปลกตาของเมือง ซึ่งเมืองนี้เคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำย่างกุ้งที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำอิระวดี นำท่านชม  พระเจดีย์เยเลพญา บนเกาะกลางน้ำอายุนับพันปี  เป็นที่สักการะของชาวสิเรียม  สักการะขอพร พระอุปคุต เรื่องโชคลาภและการค้าขาย   ที่บริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะ สามารถซื้ออาหารเลี้ยงปลาดุกตัวขนาดใหญ่นับร้อย ๆ ตัวที่ว่ายวนเวียนให้เห็นครีบหลังที่โผล่เหนือผิวน้ำ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 
บ่าย ชมเจดีย์  กาบาเอ (KabaAye)ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ชำระพระไตรปิฎกครั้งที่6 ในระหว่างปีพ.ศ.2497  – 2499โดยฯพณฯนายกรัฐมนตรีอูนุแห่งสหภาพพม่าในสมัยนั้นนอกจากนั้นเจดีย์แห่งนี้มีจุดประสงค์เพื่อก่อให้เกิดสันติสุขแก่ชาวโลก เจดีย์แห่งนี้มีความสูงและเส้นผ่าศุนย์กลางอย่างละ 34 เมตร และเป็นที่ประดิษฐานของพระอรหันต์สาวก
2 องค์ 
สักการะ พระหินอ่อน(เจ๊าดอจี)  ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ แกะสลักจากหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่ามีน้ำหนักถึง 60 ตัน สูง 37 ฟุต แกะสลักโดยช่างชาวเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งถือว่าเป็นช่างที่ฝีมือดีที่สุดของ พม่า จากนั้น นมัสการวัดพระเขี้ยวแก้ว (ToothRelicsPagoda) ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วเมื่อครั้งอัญเชิญจากประเทศจีนเป็นองค์เดียวกับที่อัญเชิญมาที่พุทธมณฑล จากนั้นนำชมปางช้างเผือกที่เป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของพม่ามีสีขาวเผือกตลอดทั้งตัวจำนวน3เชือก ต้องตามคชลักษณะช้างเผือกทุกประการ 
—– นำท่านออกเดนิทางไปยังสนามบินมิงการาดอน ย่างกุ้ง  
—– บินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน
—– ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ อิ่มบุญและรอยยิ้มที่งดงามยิ่งกว่าเดิม

 

สนใจสอบถามโปรแกรมติดต่อ  : myanmartouring@gmail.com 
 

About the Author

Leave a Reply

*