ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ มิงกุน พุกาม 4วัน3คืน

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ มิงกุน พุกาม 4วัน3คืน 

พุกาม ทะเลเจดีย์

สะพานไม้อูเบ็ง

วันแรก   กรุงเทพฯ-อมรปุระ-มัณฑะเลย์-สะพานไม้อูเบง-MANDALAY HILL  
10.50 บินลัดฟ้าสู่เมือง มัณฑะเลย์ประเทศพม่า โดยสายการบิน
12.15

ถึงสนามบินเมืองมัณฑะเลย์  (เวลาที่ประเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที)
ผ่านพิธีการทางศุลกากร และตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระก่อนออกเดินทาง จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองอมรปุระ(AMRAPURA) เมืองแห่งผู้เป็นอมตะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ซึ่งเป็นราชธานีเพียง 76 ปี แห่งหนึ่งของพม่าก่อนที่จะย้ายมายอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ในปี พ.ศ.2400  
รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย

จากนั้น ชม สะพานไม้อูเบ็ง  (U-BEN)  สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก โดยเสาของสะพานใช้ไม้สักถึง1,208 ต้นซึ่งมีอายุกว่า 200 ปี ทอดข้าม ทะเลสาบคองตามัน (TOUNGTHAMON)ไปสู่วัดจอกตอจี ซึ่งมีเจดีย์ที่สร้างตามแบบวัดอนันดาแห่งพุกาม จากนั้นนำท่านนมัสการพระพุทธรูปเจ๊าดอว์จี เป็นพระพุทธรูปหยกขาวองค์ใหญ่ซึ่งแกะจากหินชิ้นเดียวสร้างในสมัยพระเจ้ามินดงมีอายุราว150ปี 
จากนั้นนำท่านเดินทางขึ้นบนยอดเขา  MANDALAY HILL  ซึ่งเป็นจุดชมวิว ทิวทัศน์ ที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลย์เกือบทั้งเมือง เชิญท่านบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึกยามอาทิตย์ลับขอบฟ้า       

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นอิสระพักผ่อนโรงแรม AYEYARWADEE RIVER VIEW  หรือเทียบเท่า 

 

ทัวร์พม่า ไหว้พระ

 

ทะเลเจดีย์

วันที่สอง   มัณฑะเลย์-พุกาม-นั่งรถม้าชมทะเลเจดีย์-พระอาทิตย์ยามเย็นที่ชเวซานดอว์  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก  จากนั้น เก็บสัมภาระ Check out  
เพื่อไปสนามบินมัณฑะเลย์ 
07.30 เดินทางไปเมืองพุกาม โดยสายการบินภายในประเทศ  AIR BAGAN    W9 405            
08.00 เดินทางถึงเมืองพุกาม “ ดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์” ที่มีอายุกว่า 200 ปี ของกษัตริย์อนุรุทมหาราชแห่งอาณาจักรพุกามพร้อม นำท่านไปช้อปปิ้งตลาดเช้าเมือง Nyuang –U และสัมผัสแหล่งโบราณสถานและประวัติศาสตร์ของอาณาจักรพุกาม 
สาย ชมเจดีย์ชเวสิกอง(SHWEZIGON PAGODA) 1 ใน 5 แห่งมหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธ์ของพม่า ซึ่งเป็นสถูปของพม่าโดยแท้ มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ ที่เชื่อว่าภายในพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า จากนั้นนำท่านชมวัดอนันดา(ANANDA TEMPLE) ซึ่งวิหารแห่งนี้นับได้ว่าเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขยื่นออกไปทั้ง 4 ด้าน ซึ่งต่อมาเจดีย์แห่งนี้เป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคต้นของพุกาม และสิ่งที่น่าทึ่งของวิหารแห่งนี้ก็คือช่างได้ทำการส่องแสงสว่างเข้าไปในวิหาร เฉพาะให้ตรงองค์พระประธาน ทำให้มองดูโดดเด่น สวยงามมาก ต่อจากนั้นพาท่านชมวัดมนุหา (MANUHA TEMPLE) ที่สร้างโดยพระเจ้ามนูกษัตริย์แห่งมอญ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย

จากนั้นพาท่านเที่ยว วัดกุบยางกี (GUBYAUKKYI TEMPEL)สร้างโดยพระโอรสของพระเจ้าจันสิทธะ สิ่งที่โดดเด่นคือ ภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกาม ที่ยังคงเหลืออยู่ จากนั้นพาท่านชมHTILOMINLO TEMPLE ที่สันนิษฐานว่าน่าจะเพี้ยนมาจากคำว่า “ติโลกมงคล” จากนั้นพาท่านเที่ยวชมชเวกุจี(SHWEGUGYITEMPLE)แปลว่าถ้ำทองที่ยิ่งใหญ่งดงามด้วยถาปัตยกรรมที่อยู่ในช่วงต่อของศิลปะพุกามยุคแรก และยุคหลัง จากนั้นนำท่านนมัสการเจดีย์สัพพัญญู ซึ่งเป็นเจดีย์หที่สูงที่สุดในเมืองพุกาม มีความสูงถึง 6 เมตร นำท่านชมวิหารธรรมยันจี(DHAMMAYANGYT) ที่ตั้งโดดเด่นยิ่งใหญ่ตระหง่านดังตำนานที่โหดร้ายต้องตามไปฟัง…นําท่าน นั่งรถม้า (1 คันนั่งได้ 2 ท่าน ) ชมเมืองทะเลเจดีย์ที่สวยงาม และชมหมู่บ้านเก่าแก่เมืองพุกามที่ยังคงมีวิถีที่ที่เรียบง่าย
ชมพระอาทิตย์ยามอัสดง ณ เจดีย์ชเวซานดอว์(SHWESANDAW PAGODA) ที่ตั้งอยู่กลางทะเลเจดีย์ ท่านสามารถมองเห็น ทะเลเจดีย์ และเมืองพุกามได้อย่างชัดเจน 

เย็น  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารนันดา พิเศษ ชมโชว์หุ่นกระบอกศิลปะพม่า
 ที่พัก Bagan Hotel   หรือเทียบเท่า    

เจดีย์ชเวสิกอง

วันที่สาม   พุกาม -มิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์-วัดกุโสดอว์-วัดอตูมาชิ  
               วิหารชเวนันดอร์-มัณฑะเลย์
  
   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหารนำท่านออกเดินทางไปยังสนามบินเมืองพุกาม       
07.55 บินลัดฟ้าสู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยสายการบิน Air Bagan     W9 143
08.25 เดินทางถึงสนามบินมัณฑะเลย์ 
สาย

นำท่านเดินทางไปยังท่าเรือเพื่อล่องแม่น้ำอิระวดี ไปยังเมืองมิงกุน ใช้เวลาล่องเรือ1ชม.  ชมวิถีชีวิตของชาวลุ่มแม่น้ำอิรวะดีที่อาศัยอยู่กันมาเนิ่นนานสองฝั่งแม่น้ำ
นำท่านชม วัดเชตตอยอ ( Settawya Paya ) ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำอิระวดี มีสิงห์คู่ตั้งตระหง่านอยู่ตรงบันไดทางขึ้น
ชม เจดีย์เชตตอยอ พระเจ้าปดุงโปรดให้สร้างเจดีย์ครอบรอยพระพุทธบาทจำหลักหินอ่อน จากนั้นนำท่านเที่ยวชมสถานที่ที่มีความงดงามอีกแห่ง เจดีย์มิงกุน สร้างโดยพระเจ้าปดุง เพื่อประดิษฐาน พระทันตธาตุ ประสงค์ที่จะสร้างให้ยิ่งใหญ่เทียบเท่ามหาเจดีย์พุกาม และใหญ่โตกว่าองค์พระปฐมเจดีย์ในเมืองไทย งานก่อสร้างเจดีย์มิงกุนสร้างได้เพียง 7 ปี พระเจ้าปดุงก็สวรรคต มหาเจดีย์จึงเหลือแค่เพียงฐาน แต่ก็ยังสูงถึง 50 เมตร หากสร้างเสร็จเชื่อว่าเจดีย์นี้จะมีความสูงถึง 152 เมตรเลยทีเดียว จากนั้นนำท่านชม ระฆังมิงกุน มีเส้นรอบวง 10 เมตร สูง 3.70 เมตร น้ำหนัก 87 ตัน ว่ากันว่าเป็นระฆังยักษ์ที่เล็กกว่าระฆังแห่งพระราชวังเคลมลินในกรุงมอสโคว แต่ระฆังนั้นได้แตกร้าวใช้งานไม่ได้แล้ว จึงทำให้ระฆังมิงกุนนั้นเป็นระฆังยักษ์เพียงใบเดียวในโลกที่ยังคงใช้งานได้ จริง
นำชม เจดีย์ชินพิวเม (เมี๊ยะเต็งดาน) สร้างโดยพระเจ้าบากะยีดอว์ ซึ่งเป็นพระราชนัดดาของพระเจ้าปดุง สร้างเป็นอนุสรณ์แห่งความรักแด่พระมหาเทวีชินพิวเม ซึ่งถึงแก่พิราลัยก่อนอันควร และได้รับสมญานามว่า “ทัชมาฮาล แห่งลุ่มแม่น้ำเอยาวดี เจดีย์องค์นี้สร้างขึ้นตามหลักภูมิจักรวาล  คือมีองค์พระเจดีย์อยู่ตรงกลาง ณ ยอดเขาพระสุเมรุ ที่เชื่อกันว่าเป็นแกนกลางของจักรวาล ล้อมรอบด้วยขุนเขาและมหาสมุทรตามหลักไตรภูมิ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านไปชมหนังสือที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนังสือเล่มใหญ่ที่สุดในโลกที่
วัดกุโสดอ  ซึ่งจารึกพระไตรปิฏกคำสอนของพระพุทธเจ้า ไว้ทั้งหมดบนหิน 729 แผ่น แล้วสร้างเจดีย์ครอบไว้ให้ชนรุ่นหลัง ได้ศึกษาโดยจารึกไว้เป็นภาษาบาลีด้านหนึ่ง ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นภาษาพม่า จากนั้นเรานำท่านไปยังสถานที่พิเศษที่มีความงดงามเป้นอย่างมาก ณ วัดอตูมาชิ  ซึ่งแปลว่า งดงามอย่างไม่มีที่ติ   เป็นวัดหินอ่อนแห่งแรกในพม่า สร้างโดยพระเจ้ามินดง ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาวัดทั้ง  114 แห่งในรัชสมัยของพระเจ้ามินดงที่วัดแห่งนี้เคยมีพระพุทธรูปประดับทับทิมอยู่แต่ ตอนนี้ได้หายไปแบบไม่ร่องรอย พระเจ้ามินดงสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่เก็บรักษาคัมภีร์พระไตรปิฎกของหลวง 4 ฉบับโดยใส่หีบปิดทองล่องชาด และโปรดฯให้พระราชาคณะรูปหนึ่ง ซึ่งมีความรอบรู้พระไตรปิฎกอย่างไม่มีใครเสมอเหมือนมาครองวัดนี้คือ‘ปะกันซายาดอว์” จากนั้นไม่ไกลนำท่านชม วิหารชเวนันดอร์จอง สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลังที่ยังคงมีความเก่าแก่และสวยงาม และเคยเป็นที่ประทับนั่งสมาธิของ พระเจ้ามินดงพระราชบิดาของพระเจ้าสี่ปอจนสิ้นพระชนม์ชีพที่วิหารแห่งนี้
นำท่านชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังมัณฑะเลย์ รอยอดีตสุดท้ายก่อนพม่าเสียพระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของของเอเชีย  ปัจจุบันเป็นพระราชวังที่จำลองรูปแบบออกมาโดยรัฐบาลพม่า  เนื่องจากโดนระเบิดเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2                                                   
เย็น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก AYEYARWADEE RIVER VIEW  ริมแม่น้ำ อิรวดี หรือเทียบเท่า

ชาวพม่า มัณฑะเลย์

วันที่สี่  มัณฑะเลย์-วัดมหากันดายง-วัดพระงูกรุงเทพฯ 
เช้า

นำท่านไปนมัสการพระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งมหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธ์ของพม่า ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า“พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม”ที่พระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุ้มด้วยทองคำเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนี หรือวัดยะไข่(วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจ้า สีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่าให้อังกฤษได้เกิดไฟไหม้วัดทองคำ จึงทำให้ทองคำเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเนื้อทองได้น้ำหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี  พ.ศ.2426 ชาวพม่าได้เรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึง นับได้ว่าเป็นวัดที่สร้างใหม่ที่สุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมืองพม่า โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดีย์ยังมีโบราณวัตถุที่นำไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งที่ 1 จากนั้นเชิญทุกท่านร่วมทำบุญบูรณวัดกุสินารา ซึ่งมีอายุหลายร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ปางปรินิพพาน สวยงามมาก  
กลับมารับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก  เก็บสัมภาระ Check  out ออกจากที่พัก        

สาย นำท่านไปทำบุญที่วัดมหากันดายง ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมที่ใหญ่ที่สุดในพม่า มีสามเณรและพระจำพรรษาอยู่มากถึง พันกว่ารูป ระหว่างทางแถมโปรแกรมพิเศษ แวะไหว้พระขอพรทางโชคลาภ ณ วัดพระงู (paleik myay paya) ชาวพม่าเชื่อว่าวัดแห่งนี้เมื่อใครมาขอพรเกี่ยวกับโชคลาภแล้วจะสมหวังปราถนา 

10.00
 
ออกเดินทางสู่ สนามบินมัณฑะเลย์    
12.45 เดินทางกลับกรุงเทพๆ   โดยสายการบิน 
19.35 ถึงกรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพ อิ่มบุญ พร้อมความประทับใจ และรอยยิ้มที่งดงามกว่าเดิม  

 

สนใจโปรแกรมทัวร์ ติดต่อ : myanmartouring@gmail.com 

About the Author

Leave a Reply

*