ย่างกุ้ง YANGON

ย่างกุ้ง หรือ ร่างกุ้ง  อดีตเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของพม่า   ตั้งอยู่ริมแม่น้ำย่างกุ้ง  ห่างจากอ่าวเมาะตะมะประมาณ 30 กม.  เดิมชื่อเมืองดากอง หรือตาโกง ได้รับการบูรณะให้เป็นเมืองสำคัญและสถาปนาชื่อโดยพระเจ้าอลองพญาแห่งราชวงศ์อลองพญา ชื่อเดิมของเมืองนี้คือ  ดากอง (Dagon)  เป็นเมืองเก่าแก่ที่ตั้งขึ้นมานานกว่า 2,500 ปี

โดยเริ่มแรกนั้นเป็นเมืองท่าของอาณาจักรมอญต่อมากษัตริย์อลองพญาได้เข้ามายึดครอง  แล้วเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นย่างกุ้งในปี พ.ศ. 2298 ซึ่งมีความหมายว่า ศัตรูพ่ายแพ้   ก่อนที่จะมาเป็นเมืองหลวง เคยเป็นหมู่บ้านชาวประมงมาก่อน และต่อมาได้ ก่อสร้าง พระธาตุเจดีย์ชเวดากอง เมืองจึงเจริญรุ่งเรืองขึ้น และได้กลายเป็นเมืองหลวง ย่างกุ้งได้ถูกออกแบบใหม่เป็นตารางหมากรุก เมื่ออังกฤษได้ผนวกพม่าเข้าสู่อาณาจักรของตนเองในคริสต์ศตวรรษที่ 19  สภาพบ้านเมืองโดยทั่วไปมี รูปแบบของสไตล์โคโลเนียลเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น

อีกทั้งยังมีการผสมผสานกับรูปแบบของสภาพบ้านเมืองเก่าแก่ไว้อย่างลงตัวอีกด้วย  และ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2548 รัฐบาลพม่าได้ย้ายเมืองหลวงไปตั้งใกล้กับตัวเมืองปยินมะนา  และต่อมาตั้งชื่อเมืองใหม่นั้นว่าเนปิดอว์   เมืองย่างกุ้งนี้เป็นเมืองที่สำคัญที่สุดของพม่า ปัจจุบันถึงไม่ใช่เมืองหลวงแต่เป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางการค้า

About the Author

Leave a Reply

*