โปรแกรมทัวร์พม่า ท่าขี้เหล็ก ทะเลสาปอินเล 3วัน2คืน

โปรแกรมทัวร์พม่า ท่าขี้เหล็ก ทะเลสาปอินเล 3วัน2คืน

Screen Shot 2558-03-25 at 12.15.48 PM

วันแรก     ท่าขี้เหล็ก  –  เฮโฮ

11.30

พบ กับ เจ้าหน้าที่ของ บริษัทฯที่ด่านแม่สายท่าขี้เหล็ก  คอยอำนวยความสะดวก ตรวจเช็คสัมภาระ  แล้วนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ที่ด่าน อ.แม่สายก่อนไปสนามบินท่าขี้เหล็กฝั่งพม่า  พร้อมแล้วออกเดินทางไปสนามบินท่าขี้เหล็ก 

14.15

ออกเดินทางสู่สนามบิน Heho โดยสายการบินย่างกุ้งแอร์เวย เที่ยวบินที่ HK 728 (Via Kyainge Tong)

16.10

ถึง สนามบินเฮโฮ จากนั้น ได้เวลาสมควรเดินทางต่อสู่เมืองยอง ชเว ระยะทาง 35 กม.ระหว่างทาง นำท่านชมวัด SHWE YAN PHE ซึ่งแปลว่าสมปรารถนามีอายุ 115 ปี สร้างโดยเจ้าฟ้าไทยใหญ่
เดินทางถึงเมืองยอง ชเว (Nyuang Shwe) หลังจากนั้นนำท่านนั่งสามล้อพม่า หรือภาษาพม่าเรียกว่าไซก้า (Saika)     ชมเมืองยอง ชเว (Nyuan Shwe)

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   
จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย   พักที่โรงแรม  3 หรือ  5 ดาว 

 

วันที่สอง    ล่องเรือทะเลสาบอินเล – วัดพระบัวเข็ม

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำ ท่านไปยังทะเลสาปอนเล ลงเรือยนต์  (ลำละ5-6 ท่าน)  มีชูชีพสำหรับทุกท่านเพื่อความปลอดภัยชมความงามของทะเลสาบอินเล ชมวิถีชีวิตของชาวอินตา (ลูกแห่งทะเลสาบอินเล)  ที่อาศัยอยู่รอบ ๆ ทะเลสาบ นอกจากนั้นท่านจะได้ผ่านหมู่บ้านชาวประมง, ท่านจะได้สัมผัสกับวิธีการหาปลาแบบชาวอินตาโดยใช้เท้าพายเรือขาเดียว หากวันที่เดินทาง เราโชคดี เจอ ตลาดนัด 5 วัน (ตลาดเหยาม่า) ซึ่งเป็นตลาดนัดที่หมุนเวียนกันไปโดยไม่ซ้ำกัน เราจะนำท่านชม วิธีชีวิต อีกรูปแบบนึงของชาวอินเล ท่านสามารถเลือกซื้อของที่ ระลึกได้ที่นี่ 

นำ ท่านไป วัดพองดออู   นมัสการพระบัวเข็ม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่แกะจากไม้จันทน์ อายุนับพันปี เดิมมีขนาดเพียง 5 ซ.ม.แต่ด้วยศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนได้มาปิดทองจนมีขนาดใหญ่กว่าเดิม ถึง 6 เท่า   นำท่านล่องเรือต่อไปยังศูนย์ทอผ้าพื้นเมืองของชาวอินตา ชมการทอผ้าไหม, ผ้าฝ้าย ลวดลาย ต่าง ๆ ที่สวยงามยิ่งที่หมู่บ้านอินปอค่อน น่าซื้อเป็นของที่ระลึก 

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน บนภัตตาคารกลางทะเลสาบ พร้อมสัมผัสกับวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบที่งดงาม

บ่าย

หลัง จากนั้นชม หมู่บ้านผลิตบุหรี่พื้นเมือง และสวนลอยน้ำ (Floating Garden) ที่ปลูกผักมากมาย เช่น พริก, ผักกาด, มะเขือเทศ ในจำนวนมากพอที่จะเลี้ยงคนพม่าทั้งประเทศได้

 ชมโรงงานตีเหล็ก ชม เครื่องเงินคุณภาพ  ซึ่งเป็นธุรกิจครอบครัว งานฝีมือทุกชิ้นที่นี่ล้วนแล้วแต่มาจากคนในครอบครัว หมู่บ้านผลิตเครื่องเงิน, เครื่องทอง, โรงงานตีมีดแบบโบราณโดยวิธีเผาไฟ

นำ ท่านชม หมู่บ้านทอผ้าอินปอขอม ซึ่ง เป็นหมู่บ้านที่นำเส้นใยบัวมาทอเป็นเสื้อผ้า, ผ้าพันคอ ฯลฯ ท่านจะได้เห็นถึง ขั้นตอนที่สำคัญ ๆ ตั้งแต่การเก็บใยบัว วิธีการทอผ้า จนถึงวิธีการเก็บใยบัว

หลังจากนั้นนำท่านไป Nga-Phe-Kyanng Monastary หรือ วัดแมวกระโดด  เป็นสำนักสงฆ์ที่รวบรวมพระพุทธรูปสำคัญ ๆ ไว้เป็นจำนวนมากเป็นวัดที่ได้รับการประกาศให้เป็นโบราณสถาน ประกอบด้วยเสาไม้สักถึง 654 ต้น สร้างในปี ค.ศ. 1205 สมัยพระเจ้ามินดง   ได้เวลาเดินทางกลับ  

เย็น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ฯ  จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย โรงแรม 3 ดาว หรือ 5  ดาว

 

วันที่สาม  อินเล  เฮโฮ  – ตองยี ท่าขี้เหล็ก 

เช้า

อรุณ สวัสดิ์ยามเช้า  สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ของทะเลสาบอินเลยามเช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ฯ  หลังอาหาร   Check out ออกจากที่พัก   นำท่านเดินทางกลับสู่เมือง Nuang Shwe แล้ว เดินทางถึงเมืองตองยีอิสระให้ท่าน ช้อปปิ้งตลาดเช้าเมืองตองยี แล้ว นำท่าน  นมัสการเจดีย์สุระมุนี หรือ เจดีย์สมจิตอธิฐาน (Suramanee Pagoda) ซึ่งตั้งอยู่บน ยอดเขาซึ่งเลียนแบบมาจากวัดอนันดา (Ananda Temple)จากเมืองพุกาม เจดีย์สุระมุนีมีความหมายว่า เจดีย์ที่ยิ่งใหญ่ เจดีย์ถูกสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสที่เมืองตองยีมีอายุครบ 100 ปี เจดีย์ใช้เวลาสร้างประมาณ 8 ปี ภายในเจดีย์นี้จะมีพระยืนขนาดใหญ่ 4 องค์ประดิษฐานอยู่โดยรอบทั้ง 4 ทิศ พระพักตร์ทำด้วยทองคำและบรอนช์   ได้เวลาสมควรนำท่านสู่ สนามบินเฮโฮ

 

12.25

บินลัดฟ้า สู่เมืองท่าขี้เหล็ก โดยสายการบินย่างกุ้งแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ HK 727  Q

บริการอาหารกลางวันข้าวกล่องบนเครื่อง

13.10

 เดินทางถึงสนามบินท่าขี้เหล็ก ให้เวลาท่านอย่างเต็มที่ในการช้อปปิ้งในตลาดการค้าชายแดนท่าขี้เหล็ก แม่สาย

นำท่านข้ามแดนกลับสู่เมืองไทยที่ด่าน อ.แม่สาย 
จบทริปโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

 

อัตรานี้รวม         –    ค่ารถนำเที่ยว
                               
ค่าที่พัก
                               
ค่าอาหารตามรายการ
                               
ค่าไกด์นำเที่ยว
                                
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
                               
ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
                               
ค่าผ่านแดนไทย พม่า   

 

อัตรานี้ไม่รวม          ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ  
                               ค่า VISA พม่า
                              
ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือรายการที่ระบุ
                             
ค่าทิปไกด์  และคนขับ  
                           
 ค่านำกล้องถ่ายรูป และกล้องวีดีโอเข้าวัด

หมายเหตุ          –     โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน
ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ ทรัพย์สินสูญหายตามสถานที่ต่างๆ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย
การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ

การเตรียมเอกสารการเดินทาง

 หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน

 รูปถ่าย 2  นิ้ว  2 ใบสี พื้นหลังสีขาวเท่านั้น  ( รูปขาว ดำ หรือรูปโพลาลอยด์ ใช้ไม่ได้ )

เงือนไขการบริการยื่นวีซ่า
—  ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
—  เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กัดุลพินิจ
    ของสถานทูต

—  ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
เงื่อนไขการจอง      เมื่อตกลงจอง ต้องโอนค่ามัดจำการจองเข้ามา 50 %  หลังจากนั้นทางเราจะจองเข้าไป และรอ 
                          
 การยืนยันกลับพร้อมชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 7 วัน

เงื่อนไขการยกเลิก

·        ยกเลิกเดินทางก่อน 30 วันก่อนการเดินทางขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการ
        ท่านล่ะ2000 บาท 

·        ยกเลิกการเดินทางภายใน  15   – 30 วัน ก่อนการเดินทาง   ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี 

·        ยกเลิกการเดินทางภายใน  8 – 15 วัน ก่อนการเดินทาง คิดค่าใช้จ่าย 80 %  ของราคาแพ็คเกจ ในทุกกรณี

·        ยกเลิกการเดินทางภายใน  7 วัน ก่อนการเดินทาง   ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี

เงื่อนไขของทางบริษัท
บริษัทมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในโปรแกรมทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ไม่ รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิด กฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมือง พิจารณาแล้วบริษัทฯ ไม่คืนเงินทั้งหมด
ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม   ของบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม อาทิ การสูญหาย ความล่าช้า หรือ อุบัติเหตุต่าง ๆ
ไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูต งดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง 
ไม่รับผิดชอบในกรณีกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย  งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย    
 การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

About the Author

Leave a Reply

*