Category Archives: ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า ทัวร์ประเทศพม่า ทัวร์ประเทศพม่า ทัวร์พม่าราคาประหยัด ทัวร์พม่าราคาถูก แพคเกจทัวร์พม่า คุณภาพ

resizeshutterstock_145725482

ทัวร์มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 3วัน2คืน

ทัวร์มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 3วัน2คืน 
รับจัดทัวร์แบบกรุ๊ปส่วนตัวและเป็นหมู่คณะ

มัณฑะเลย์  ราชธานีสุดท้ายของพม่าหลังจากที่พระเจ้ามินดงมาก่อสร้างพระราชวังมัณฑะเลย์ แค่ 28 ปี อังกฤษก็ตีเมืองมัณฑะเลย์แตกในปี พ.ศ. 2367 พระเจ้าธีบอซึ่งโอรสของพระเจ้ามินดง จึงเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่าและถูกส่งไปอินเดียและเชื่อกันว่าถูกประหารที่นั่นโดยไม่ได้กลับพม่าอีกเลย สมบัติทุกชิ้นถูกอังกฤษขนเอาไปไม่เว้นแม้แต่ราชบัลลังก์นกยูง สัญลักษณ์แห่งราชวงศ์และพระที่นั่งสิงหนาทในท้องพระโรงใหญ่ที่เป็นทองคำประดับด้วยเพชร พลอย ทับทิม อัญมณี อันมหาศาลก็ถูกขนไปไว้ที่ประเทศอังกฤษ

พระมหามัยมุนี มัณฑะเลย์

ทัวร์มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน

จุดเด่นของโปรแกรม

ร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ ล้างหน้าพระพักต์ พระมหามัยมุณี  สิ่งศักดิ์สิทธ์สูงสุดของชาวพม่า  1 ใน 5 มหาบูชาสถาน 
ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก
ชม พระราชวังไม้สักทอง ที่ ชเวนันดอว์จอง
ชมวิวเมืองมัณฑะเลย์ และแม่น้ำอิระวดี ที่ยอดเขา มัณฑะเลย์ฮิลล์
ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์
ล่องแม่น้ำ อิระวดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า  
สักการะขอพรเรื่องโชคลาภที่วัดพระงู 
ชมวัด อตูมาชิ  วัดที่สร้างด้วยหินอ่อน และสวยงามแห่งแรกของพม่า

ทัวร์มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน

โปรแกรมการเดินทาง 

วันแรก            กรุงเทพฯ – อมรปุระ – มัณฑะเลย์  –   อูเบง  –   MANDALAY HILL 

———

บินลัดฟ้า สูเมือง มัณฑะเลย์  ประเทศพม่า โดยสายการบิน

———-

ถึงสนามบินมัณฑะเลย์   (เวลาที่ประเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที)  ผ่านพิธีการทางศุลกากร และตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระก่อนออกเดินทาง จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองอมรปุระ(AMRAPURA) เมืองแห่งผู้เป็นอมตะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ซึ่งเป็นราชธานีเพียง 76 ปี แห่งหนึ่งของพม่าก่อนที่จะย้ายมายอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ในปี พ.ศ.2400 

กลางวัน

นำท่านไปรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย

แล้วจากนั้น จากนั้น ชม สะพานไม้อูเบ็ง  (U-BEN)  สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลกโดยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ชื่อว่าเสาอู เสาของสะพานใช้ไม้สักถึง1,208 ต้นซึ่งมีอายุกว่า 200 ปี ทอดข้าม ทะเลสาบคองตามัน (TOUNGTHAMON) ไปสู่วัดจอกตอจี ซึ่งมีเจดีย์ที่สร้างตามแบบวัดอนันดาแห่งพุกาม
หลังจากนั้นนำท่านนมัสการ 
พระพุทธรูปจ้อตอจี เป็นพระพุทธรูปหยกขาวองค์ใหญ่ซึ่งแกะจากหินชิ้นเดียวสร้างในสมัยพระเจ้ามินตุงมีอายุราว150ปี  
นำท่านเดินทางสู่ MANDALAY HILL  ซึ่งเป็นจุดชมวิว ทิวทัศน์ ที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลย์เกือบทั้งเมือง เชิญท่านบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก    

เย็น

รับประทานอาหารเย็น  ณ  ภัตตาคาร  
เข้าสู่ที่พัก  พักที่  
Shwe phyu  Hotel   หรือเทียบเท่า 

ทัวร์มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน

ทัวร์มัณฑะเลย์ พม่า

ทัวร์มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน

วันที่สอง        มัณฑะเลย์  พระมหามัยมุนี  มิงกุน  วัดกุฏโสดอ วัดอตูมาชิ  พระราชวังมัณฑะเลย์ วิหารชเวนันดอร์

เช้ามืด 

นำท่านไปนมัสการพระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่าถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม” ที่พระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุ้มด้วยทองคำเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนี หรือวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจ้า สีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่าให้อังกฤษได้เกิดไฟไหม้วัดทองคำ จึงทำให้ทองคำเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเนื้อทองได้น้ำหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าได้เรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้ว่าเป็นวัดที่สร้างใหม่ที่สุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมืองพม่า โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดีย์ยังมีโบราณวัตถุที่นำไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งที่ 1 เชิญทุกท่านร่วมทำบุญบูรณวัดกุสินารา ซึ่งมีอายุหลายร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ปางปรินิพพาน สวยงามมาก

06.00 น.

กลับที่พัก  รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก   หลังจากทานอาหารเช้า และเสร็จธุระส่วนตัวแล้ว 

จากนั้น ออกเดินทางไปท่าเรือ ล่องแม่น้ำอิระวดี ไปยังหมู่บ้าน มิงกุน  ชมวิถีชีวิตของชาวลุ่มแม่น้ำอิรวดีที่อาศัยอยู่กันมาเนิ่นนานสองฝั่งแม่น้ำ นำท่านชม วัดเชตตอยอ (Settawya Paya) ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำอิระวดี มีสิงห์คู่ตั้งตระหง่านอยู่ตรงบันไดทางขึ้นชม เจดีย์เชตตอยอ พระเจ้าปดุงโปรดให้สร้างเจดีย์ครอบรอยพระพุทธบาทจำหลักหินอ่อน
นำท่านเที่ยวชม 
เจดีย์มิงกุน สร้างโดยพระเจ้าปดุง เพื่อประดิษฐาน พระทันตธาตุ ประสงค์ที่จะสร้างให้ยิ่งใหญ่เทียบเท่ามหาเจดีย์พุกาม และใหญ่โตกว่าองค์พระปฐมเจดีย์ในเมืองไทย งานก่อสร้างเจดีย์มิงกุนสร้างได้เพียง 7 ปี พระเจ้าปดุงก็สวรรคต มหาเจดีย์จึงเหลือแค่เพียงฐาน แต่ก็ยังสูงถึง 50 เมตร หากสร้างเสร็จเชื่อว่าเจดีย์นี้จะมีความสูงถึง 152 เมตรเลยทีเดียว
จากนั้นนำท่านชม 
ระฆังมิงกุน มีเส้นรอบวง 10 เมตร สูง 3.70 เมตร น้ำหนัก 87 ตัน ว่ากันว่าเป็นระฆังยักษ์ที่เล็กกว่าระฆังแห่งพระราชวังเคลมลินในกรุงมอสโคว แต่ระฆังนั้นได้แตกร้าวใช้งานไม่ได้แล้ว จึงทำให้ระฆังมิงกุนนั้นเป็นระฆังยักษ์เพียงใบเดียวในโลกที่ยังคงใช้งานได้ จริง
นำชม 
เจดีย์ชินพิวเม (เมี๊ยะเต็งดาน) สร้างโดยพระเจ้าบากะยีดอว์ ซึ่งเป็นพระราชนัดดาของพระเจ้าปดุง สร้างเป็นอนุสรณ์แห่งความรักแด่พระมหาเทวีชินพิวเม ซึ่งถึงแก่พิราลัยก่อนอันควร และได้รับสมญานามว่า “ทัชมาฮาล แห่งลุ่มแม่น้ำเอยาวดี เจดีย์องค์นี้สร้างขึ้นตามหลักภูมิจักรวาล  คือมีองค์พระเจดีย์อยู่ตรงกลาง ณ ยอดเขาพระสุเมรุ ที่เชื่อกันว่าเป็นแกนกลางของจักรวาล ล้อมรอบด้วยขุนเขาและมหาสมุทรตามหลักไตรภูมิ   กลับเข้าสู่เมืองอมระปุระ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน   

บ่าย

นำท่านไปชมหนังสือที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนังสือเล่มใหญ่ที่สุดในโลกที่ วัดกุฏโสดอ  ซึ่งจารึก พระไตรปิฏก คำสอนของพระพุทธเจ้า ไว้ทั้งหมดบนหิน 729 แผ่น แล้วสร้างเจดีย์ครอบไว้ให้ชนรุ่นหลัง ได้ศึกษาโดยจารึกไว้เป็นภาษาบาลีด้านหนึ่ง ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นภาษาพม่า 
 นำท่านชมวัดอตูมาชิ แปลว่างดงามอย่างไม่มีที่ติ   เป็นวัดหินอ่อนแห่งแรกในพม่า สร้างโดยพระเจ้ามินดง ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาวัดทั้ง  114 แห่งในรัชสมัยของพระเจ้ามินดง  ที่วัดแห่งนี้เคยมีพระพุทธรูปประดับทับทิมอยู่แต่ ตอนนี้ได้หายไปแบบไม่ร่องรอย พระเจ้ามินดงสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่เก็บรักษาคัมภีร์พระไตรปิฎกของหลวง 4 ฉบับโดยใส่หีบปิดทองล่องชาด และโปรดฯให้พระราชาคณะรูปหนึ่ง ซึ่งมีความรอบรู้พระไตรปิฎกอย่างไม่มีใครเสมอเหมือนมาครองวัดนี้ คือ ‘ปะกันซายาดอว์”
ชม 
วิหารชเวนันดอร์ สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลังและเคยเป็นที่ประทับนั่งสมาธิของพระเจ้ามินดงพระราชบิดาของพระเจ้าสีป้อจนสิ้นพระชนม์ชีพที่วิหารแห่งนี้   
นำท่านชม
พระราชวังมัณฑะเลย์ รอยอดีตสุดท้ายก่อนพม่าเสีย                                             

เย็น

รับประทานอาหารเย็น  ณ  ภัตตาคาร  
เข้าสู่ที่พัก  พักที่  
Shwe phyu  Hotel  หรือเทียบเท่า 

ทัวร์มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน

resizeshutterstock_166950311

ทัวร์มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน

วันที่สาม        มัณฑะเลย์  –วัดมหากันกายง – วัดพระงู –  กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า  ณ  ที่พัก 

07.00 น. 

Check  out  ออกจากโรงแรม  นำท่านไปทำบุญที่วัดมหากันดายง ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมที่ใหญ่ที่สุดในพม่า มีสามเณรและพระจำพรรษาอยู่มากถึงพันกว่ารูป
ระหว่างทางแวะไหว้พระขอพร เรื่องของโชคลาภ ณ 
วัดพระงู  paleik myay paya  ชาวพม่าเชื่อว่าวัดแห่งนี้เมื่อใครมาขอพรเกี่ยวกับโชคลาภแล้วจะสมหวังปราถนา

10.00  น.

นำท่านเดินทางไปสนามบินมัณฑะเลย์ 

———

เดินทางกลับกรุงเทพๆ   โดยสายการบิน 
 

———-

ถึงกรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพ…พร้อมความประทับใจ                                         


อัตราค่าบริการนี้รวม
-ค่าที่พัก  2 คืน
-ค่าอาหารและอาหารว่าง ตามที่ระบุพิเศษ กุ้งแม่น้ำ สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง
-ค่าไกด์พม่าบรรยายไทย
-ค่าหัวหน้าทัวร์ชาวไทยดูแลตลอดการเดินทาง
-ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวในพม่า
-ค่ารถนำเที่ยวตลอดรายการ

( บริการน้ำเปล่า 2 ขวดต่อวัน และ ผ้าเย็น  ) 
 


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
-ค่าทิปไกด์ และคนขับ
-ค่านำกล้องเข้าไปสถานที่ท่องเที่ยว
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆนอกเหนือจากที่ระบุ
-ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และ VAT 7 %

-ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ไปกลับ กรุงเทพฯ ย่างกุ้ง
– ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวชาวไทย  แบบปรกติ 5 วันทำการ 

หมายเหตุ               –     โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ ทรัพย์สินสูญหายตามสถานที่ต่างๆ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ

 

การเตรียมเอกสารการเดินทาง
– หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน
– รูปถ่าย 2  นิ้ว  2 ใบสี พื้นหลังสีขาวเท่านั้น  ( รูปขาว ดำ หรือรูปโพลาลอยด์ ใช้ไม่ได้ )

เงือนไขการบริการยื่นวีซ่า
 ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
– เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
– ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร

 

เงื่อนไขการจอง
เมื่อตกลงจอง ต้องโอนค่ามัดจำการจองเข้ามา ท่านล่ะ  10,000 บาท 
และรอการยืนยันกลับพร้อมชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง  7 วัน

เงื่อนไขการยกเลิก
– ยกเลิกเดินทาง ก่อน 30 วัน   ก่อนการเดินทาง  ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการท่านล่ะ  2000 บาท 
– 
ยกเลิกการเดินทางภายใน  15   – 30 วัน ก่อนการเดินทาง   ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี 
– 
ยกเลิกการเดินทางภายใน  8 – 15 วัน ก่อนการเดินทาง คิดค่าใช้จ่าย 80 %  ของราคาแพ็คเกจ ในทุกกรณี
– 
ยกเลิกการเดินทางภายใน  7 วัน ก่อนการเดินทาง   ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี

โอนเงินค่าจองแพ็คเกจเข้ามาที่ 

เบอร์บัญชี Itchyfeetthai

เงื่อนไขของทางบริษัท

– บริษัทมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในโปรแกรมทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
– 
ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– 
ไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมือง พิจารณาแล้วบริษัทฯ ไม่คืนเงินทั้งหมด
– 
ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม   ของบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม อาทิ การสูญหาย ความล่าช้า หรือ อุบัติเหตุต่าง ๆ
– 
ไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูต งดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง 
– 
ไม่รับผิดชอบในกรณีกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย  งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย    
– 
การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

 

ทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับ    100 บาท / วัน / คน
ทิปหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่ความพอใจของการบริการ

shutterstock_139168178

ทัวร์ย่างกุ้ง – หงสาวดี – สิเรียม 3วัน2คืน

ทัวร์ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม 3วัน2คืน 

สักการะ  2 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า
 

ทัวร์ย่างกุ้ง ทัวร์พม่า ชเวดากอง

   
จุดเด่นของโปรแกรม

– กราบขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุประจำปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
– 
ขอพรเทพทันใจ  เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ กราบขอพรพระนอนอูพญาเรื่องสุขภาพ
– 
สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
– 
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต 
– 
ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย
– 
ขอพรพระอุปคุต เรื่องโชคลาภ พระทันใจ เจดีย์เยเลพญา เมืองสิเรียม 
– 
อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผาที่เมืองหงสาวดี 2 ร้าน
– 
นมัสการพระเขี้ยวแก้ว ที่วัดพระมหาเจดีย์   ที่เมืองหงสาวดี  เป็นวัดที่พระเจ้าบุเรงนองเป็นผู้สร้าง 
 
น้ำดื่มวันละ 2 ขวด + ผ้าเย็น และ ทิชชู่เปียกเช็ดเท้า

โปรแกรมการเดินทาง
 

วันแรก     : กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง –หงสาวดี –พระมหาเจดียย์  -วัดไจ๊คะวาย –พระราชวังบุเรงนอง –เจดีย์ไจ๊ก์มุเตา – พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว     

———–

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า  โดยสายการบิน

———–

ถึงสนามบินย่างกุ้ง ประเทศพม่า   (เวลาที่ประเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย30นาที) ผ่านพิธีการทางศุลกากร และตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระก่อนออกเดินทาง    พบกับเจ้าหน้าที่และไกด์ท้องถิ่นคอยให้การต้อนรับ

หลังจากนำท่านเดินทางสู่เมืองหงสาวดี (BAGO) ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 80 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ระหว่างทาง ผ่านชมสุสานสัมพันธมิตร ยุคสมัยพม่ารบกับญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ 2

11.00 น.

ถึงหงสาวดีชมเมือง เมืองหงสาวดี ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญโบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปีชมวัดและโบราณสถานที่สำคัญในหงสาวดี

นำท่านร่วมทำบุญตักบาตร ณ วัดไจ๊คะวาย ซึ่งเป็นวัดสำคัญมีพระสงฆ์จำพรรษากว่า 1,000 รูป อีกทั้งวัดนี้ยังเป็นสถานศึกษาธรรมของพระและสามเณรอีกด้วย (หมายเกตุ:สำหรับของที่ใช้ทำบุญตักบาตร ต้องเตรียมเป็นอาหารแห้งจากเมืองไทย อาทิเช่น มาม่า, ปลากรอบ, หมูหยอง, หรือ ขนม เป็นต้น หากท่านใดไม่สะดวกสามารถถวายเป็นปัจจัยได้เช่นกัน)


ชมพระเจดีย์ไจ๊ปุ่นซึ่ง บูรณะเมื่อพ.ศ.2019มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทิศประกอบด้วยสมเด็จพระ สมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า(ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจ้าในอดีต 3 พระองค์ คือ พระพุทธเจ้าโกนาคม์ (ทิศใต้) พระพุทธเจ้ากกุสันธะ(ทิศตะวันออก)และพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ(ทิศตะวันตก)สร้าง โดยสี่สาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนา
สร้างพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารเจ้าสัว   ( พิเศษกุ้งแม่น้ำเผาท่านล่ะ 1 ตัว ) 

บ่าย

นำท่านชม นำท่านชมพระราชวังกัมโพชธานี   หรือ  พระราชวังบุเรงนอง  บัลลังค์ผึ้ง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณะปฏิสังขรณ์เมื่อปี 2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นพระราชวังของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ปัจจุบันการขุดค้นยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ แต่ก็พอจะมองเห็นได้ว่าบริเวณของพระราชวังแห่งนี้กว้างใหญ่เพียงใด
นำท่านนมัสการ เจดีย์ชเวมอดอว์ (ShwemawdawPagoda) 1ใน5มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่าคนไทยนิยมเรียกว่าพระมหาเจดีย์มุเตาซึ่งเป็นเจดีย์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองที่สูงที่สุดของหงสาวดีและยังเป็นที่เคารพสักการะของชาวมอญและพม่ามาช้านาน 
หลังจากนั้นนำ คณะไป นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ซึ่งเป็นพระนอนที่งดงามที่สุด ของเมืองหงสาวดี อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้อของฝาก อาทิ ไม้แกะสลัก ผ้าปักพื้นเมือง ผ้าพื้นเมือง เป็นของฝากคนทางบ้าน
นำท่านไปนมัสการพระเขี้ยวแก้ว ที่วัดพระมหาเจดีย์   ซึ่งด้านในของเจดีย์บรรจุพระเขี้ยวแก้วเป็น พระเจดีย์ที่พระเจ้าบุเรงนองได้สร้างไว้ ในเมืองหงสาวดี


ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางกลับกรุงย่างกุ้ง  

18.00 น.

เดินทางถึง กรุงย่างกุ้ง  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารการะเวก (บุพเฟ่ต์)

พร้อมชมการแสดงนาฎศิลป์ของพม่าอันงดงามอ่อนช้อย ที่ภัตตาคารการะเวก  บนทะเลสาบหลวง ซึ่งภัตตาคารนี้ สร้างขึ้นในปี2513โดยเลียนแบบเรือกัญญาหัวเรือเป็นรูปนกการะเวกสัตว์ป่าในหิมพานต์พร้อมทิวทัศน์ของมหาเจดีย์ชเวดากองซึ่งมีความงดงามน่าประทับใจอย่างยิ่ง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก  พักที่ โรงแรม  New Ayar Hotel  ( 3ดาว )  หรือเทียบเท่า     พักผ่อนตามอัธยาศัย 

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี

วันที่สอง    ย่างกุ้ง – เจดีย์เจ๊าทัตจี – พระเจดีย์โบตะตองเทพทันใจ เทพกระซิบ – วัดบารมี –  ช้อปปิ้งตลาด สก๊อต – มหาเจดีย์ชเวดากอง

เช้

รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก 
จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม 
เจดีย์เจ๊าทัตจี (Kyauk Htat Gyi) หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด  มีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล108ประการและพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทยที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็นศิลปะพม่าที่งดงามโดยมีขนาดความยาวขององค์ 70 เมตร 

จากนั้นนำชม  พระเจดีย์โบตะตอง ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่นำไปบรรจุในพระเจดีย์ชเวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได้ ถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือ ได้นำมาประดิษฐานไว้ที่พระเจดีย์โบตะตองแห่งนี้ก่อน พระเจดีย์แห่งนี้ได้ถูกทำลายในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2และได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่โดยมีความแตกต่างกับพระเจดีย์ทั่วไปคือออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่งให้คนเดินเข้าไปภายในได้โดยอัญเชิญพระบรมธาตุไว้ในผอบทองคำให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้มองเห็นได้ชัดเจน ส่วนผนังใต้ฐานเจดีย์ ได้นำทองคำและของมีค่าต่างๆ ที่มีพุทธศาสนิกชนชาวพม่านำมาถวายแก่องค์พระเจดีย์ มาจัดแสดงไว้
นำท่านสักการะขอพร จาก เทพทันใจ (นัตโบโบยี) ซึ่งชาวไทยให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ด้วยเชื่อว่าอธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา  นำท่านสักการะเทพกระซิบ  หรือ นัตโบโบยี เป็น 1 ในผีหลวง 37 ตนที่ชาวพม่าให้ความเคารพนับถือมาก  

วิธีการสักการะเทพทันใจ หรือนัตโบโบยี
เพื่อขอสิ่งใดแล้วสมตามความปราถนาก็ ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย หรือผลไม้อื่นๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั้นก็ให้เอาธนบัตรไปใส่มือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนั้นก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยี ส่วนอีกธนบัตรใบหนึ่งให้เอาไปใส่ในตู้บริจาค
นำท่านไปสักการะขอพรกับเทพกระซิบ เทพอีกหนึ่งองค์ที่ชาวพม่าให้ความเคารพนับถือ และนิยมมาขอพรมากที่สุดอีกตนหนึ่งก็คือ อะมาดอว์เมี๊ยะ หรือเทพกระซิบ ซึ่งการขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอื่นได้ยิน ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองค์นี้กันมากเช่นกัน บางตำนานกล่าวว่า อะมาดอว์เมี๊ยะเป็นธิดาพญานาคที่เลื่อมใสในพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก

กลางวัน

นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 

บ่าย

นำท่านไป วัดพระบารมี หรือ วัดบารมี  วัดเก็บพระเกศาของพระพุทธเจ้า ที่เชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่จริง ด้วยองค์พระเกศาธาตุนี้เมื่อนำมาวางบนมือจะสามารถเคลื่อนไหวได้ อีกทั้งได้ชื่อว่าเป็นที่เก็บองค์พระบรมสารีริกธาตุไว้มากที่สุดด้วย ไม่ว่าจะเป็นของพระโมคาลา พระสารีบุตร และองค์พระอรหันต์ต่างๆ เชิญสักการะพระเกศาธาตุของสมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้ากัสสปะ ซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่สามในกัปป์นี้ พร้อมชมความอัศจรรย์ของพระเกศาธาตุนี้ด้วยพุทธานุภาพทรงขยับพระองค์ไป-มาได้ทั้งในน้ำและบนบก และเป็นพิพิธภัณฑ์พระธาตุใหญ่ที่สุดในพม่า
หลังจากนั้นนำคณะไป
ช้อปปิ้ง ตลาดโบโจ๊ก (Bogyoke Market) ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่าความหลากหลายของสินค้าของฝากของที่ระลึกมากมายราคาถูก อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เครื่องเงิน เครื่องหวาย งานฝีมือ เช่น ผ้าปูโต๊ะที่มีความสวยงามและราคาถูกมาก ผ้าโสร่งหญิงชายที่มีลวดลายงามมาก 

นำท่านเข้าชม มหาเจดีย์ชเวดากอง (Shawedagon  Pagoda) พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุ้ง ประเทศ พม่า เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน เส้น บนยอดสุดของพระเจดีย์ มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด โดยเฉพาะชื้นข้างบนสุดมีเพชรเม็ดใหญ่อยู่ 72 กระรัต และทับทิม 2,317 เม็ด ซึ่งมีทั้งผู้คนชาวพม่าและชาวต่างชาติมากมายที่พากันเที่ยวชมและนมัสการทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย โดยกล่าวขานกันว่าทองคำที่ใช้ในการก่อสร้างซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนี้มีจำนวนมากมายมหาศาลกว่าทองคำที่เก็บอยู่ที่ธนาคารชาติอังกฤษเสียอีกและนับเป็นมหาเจดีย์ที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

ค่ำ

รับประทานอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก  พักที่ โรงแรม  New Ayar Hotel  ( 3ดาว )   หรือเทียบเท่า  พักผ่อนตามอัธยาศัย 

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี

วันที่สาม      ย่างกุ้ง – สิเรียม  –กาบาเอ – พระหินอ่อน พระเขี้ยวแก้ว  – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก    
หลังจากนั้น  
Check out  ออกจากที่พัก   นำท่านออกเดินทางไปเมืองสิเรียม  ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 45 กิโลเมตร เดินทางถึงสิเรียมชมความสวยงามแปลกตาของเมือง ซึ่งเมืองนี้เคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำย่างกุ้งที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำอิระวดี  เลือกซื้อสินค้าบริเวณตลาดของเมืองสิเรียม  
นำท่านชม  พระเจดีย์เยเลพญาบนเกาะกลางน้ำอายุนับพันปี สักการะพระอุปคุต ขอพรเรื่องโชคลาภและการค้าขาย   เป็นที่สักการะของชาวสิเรียม  ที่บริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะ สามารถซื้ออาหารเลี้ยงปลาดุกตัวขนาดใหญ่นับร้อย ๆ ตัวที่ว่ายวนเวียนให้เห็นครีบหลังที่โผล่เหนือผิวน้ำ
หลังจากนั้นออกเดินทางกลับย่างกุ้ง

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร

บ่าย

ชมเจดีย์กาบาเอ(KabaAye)ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ชำระพระไตรปิฎกครั้งที่6 ในระหว่างปีพ.ศ.2497 – 2499โดยฯพณฯ นายกรัฐมนตรีอูนุ แห่งสหภาพพม่าในสมัยนั้น นอกจากนั้นเจดีย์แห่งนี้มีจุดประสงค์เพื่อก่อให้เกิดสันติสุขแก่ชาวโลก เจดีย์แห่งนี้มีความสูงและเส้นผ่าศุนย์กลางอย่างละ 34 เมตร และเป็นที่ประดิษฐานของพระอรหันต์สาวก 2 องค์ 

นำท่านสักการะ พระหินอ่อน (เจ๊าดอจี) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ แกะสลักจากหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่ามีน้ำหนักถึง 60 ตัน สูง 37 ฟุต แกะสลักโดยช่างชาวเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งถือว่าเป็นช่างที่ฝีมือดีที่สุดของ พม่า
แล้วไปนมัสการ
วัดพระเขี้ยวแก้ว(ToothRelicsPagoda)ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วเมื่อครั้งอัญเชิญจากประเทศจีนเป็นองค์เดียวกับที่อัญเชิญมาที่พุทธมณฑล
ชม
ปางช้างเผือกที่เป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของพม่ามีสีขาวเผือกตลอดทั้งตัวจำนวน5เชือกต้องตามคชลักษณะของช้างเผือกทุกประการ

15.00 น.
———
———-

นำท่านออกเดินทางไปยังสนามบินย่างกุ้ง 
อำลาเมืองย่างกุ้ง นำท่านท่านออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน

ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 


อัตราค่าบริการนี้รวม
-ค่าที่พัก  2 คืน
-ค่าอาหารและอาหารว่าง ตามที่ระบุพิเศษ กุ้งแม่น้ำ สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง
-ค่าไกด์พม่าบรรยายไทย
-ค่าหัวหน้าทัวร์ชาวไทยดูแลตลอดการเดินทาง
-ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวในพม่า
-ค่ารถนำเที่ยวตลอดรายการ
( บริการน้ำเปล่า 2 ขวดต่อวัน และ ผ้าเย็น  ) 


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
-ค่าทิปไกด์ และคนขับ
-ค่านำกล้องเข้าไปสถานที่ท่องเที่ยว
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆนอกเหนือจากที่ระบุ
-ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และ VAT 7 %

-ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ไปกลับ กรุงเทพฯ ย่างกุ้ง
– ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวชาวไทย  แบบปรกติ 5 วันทำการ
-ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุ   


หมายเหตุ               –     โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ ทรัพย์สินสูญหายตามสถานที่ต่างๆ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ


การเตรียมเอกสารการเดินทาง
– หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน
– รูปถ่าย 2  นิ้ว  2 ใบสี พื้นหลังสีขาวเท่านั้น  ( รูปขาว ดำ หรือรูปโพลาลอยด์ ใช้ไม่ได้ )

 

เงือนไขการบริการยื่นวีซ่า
 ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
– เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
– ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร

เบอร์บัญชี Itchyfeetthai
 
เงื่อนไขการยกเลิก
– ยกเลิกเดินทาง ก่อน 30 วัน   ก่อนการเดินทาง  ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการท่านล่ะ  2000 บาท 
– 
ยกเลิกการเดินทางภายใน  15   – 30 วัน ก่อนการเดินทาง   ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี 
– 
ยกเลิกการเดินทางภายใน  8 – 15 วัน ก่อนการเดินทาง คิดค่าใช้จ่าย 80 %  ของราคาแพ็คเกจ ในทุกกรณี
– 
ยกเลิกการเดินทางภายใน  7 วัน ก่อนการเดินทาง   ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี

 

เงื่อนไขของทางบริษัท

บริษัทมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในโปรแกรมทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้โดยมิต้องแจ้ง
ล่วงหน้าขอสงวนการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้

เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปใน
ทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมือง พิจารณาแล้วบริษัทฯ ไม่คืนเงินทั้งหมดไม่รับผิดชอบค่า
เสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ของบริษัทฯ หรือค่า
ใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม อาทิ การสูญหาย ความล่าช้า หรือ อุบัติเหตุต่าง ๆ ไม่รับผิดชอบในกรณีที่
สถานทูต งดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง ไม่รับผิดชอบในกรณีกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย
งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ
ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

 

 

 

 

 

 

 

ทัวร์พม่าย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน สิเรียม 4วัน3คืน

เที่ยวพม่ามาตรฐานทัวร์คุณภาพกับเรา อิสระตาม life style ตอบสนองการท่องเที่ยวพม่าในแบบคุณ 

ชาวพม่า

วันแรก     กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ไจ๊ก์มุเตา-พระธาตุอินทร์แขวน
——- บินลัดฟ้า สู่ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า   โดยสายการบิน                                           
——— ถึงสนามบินเมงกาลาดอน กรุงย่างกุ้ง   
(เวลาที่ประเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที)   ผ่านพิธีการทางศุลกากร และตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระก่อนออกเดินทาง ไปหงสาวดีและอินทร์แขวน  
 เช้า 

(ให้แยกกระเป๋าเสื้อผ้าใบเล็กที่หิ้วขนย้ายง่ายใส่เสื้อผ้า,ชุดนอนอย่างละ1ชุดและของใช้ส่วนตัวสำหรับใช้1วันสำหรับขึ้นพระธาตุอินแขวนกระเป๋าใบใหญ่ไว้ที่รถบัส  )   หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองหงสาวดี (BAGO) ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 80 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ระหว่างทาง ผ่านชมสุสานสัมพันธมิตร ยุคสมัยพม่ารบกับญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ 
ถึงเมืองหงสาวดี นำท่านร่วมทำบุญตักบาตร ณ วัดไจ๊คะวาย ซึ่งเป็นวัดสำคัญมีพระสงฆ์จำพรรษากว่า 1,000 รูป อีกทั้งวัดนี้ยังเป็นสถานศึกษาธรรมของพระและสามเณรอีกด้วย หมายเหตุ:สำหรับของที่ใช้ทำบุญตักบาตร ต้องเตรียมเป็นอาหารแห้งจากเมืองไทย อาทิเช่น มาม่า, ปลากรอบ, หมูหยอง, หรือ ขนม เป็นต้น หากท่านใดไม่สะดวกสามารถถวายเป็นปัจจัยได้เช่นกัน)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้าน 555   ( พิเศษกุ้งแม่น้ำเผา )  
บ่าย

จากนั้น  นำท่านนมัสการ เจดีย์ชเวมอดอว์  (ShwemawdawPagoda)
1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า     คนไทยนิยมเรียกว่า พระมหาเจดีย์มุเตา  เป็นสถานที่ เคารพสักการะของชาวมอญมาช้านาน  เป็นเจดีย์ที่มีความสูงที่สุดของพม่า จากนั้นนำคณะเดินทางมุ่งหน้า สู่ เมืองไจ๊ก์ทีโย  ( kyaikhtiyo ) ระหว่างทางท่านจะได้พบกับสะพานเหล็กที่ข้ามผ่านชมแม่น้ำสะโตง
ถึงคิมปูนแคมป์  (เชิงเขาไจ๊ก์ทีโย)  เปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกหกล้อ เพื่อขึ้นบนภเขาไจ้ก์ทีโยใช้เวลาเดินทางจากบริเวณนี้ประมาณ1 ชม. ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทางพร้อมสัมผัสความเย็นซึ่งจะค่อย ๆ เย็นขึ้น เรื่อย ๆ  (พิเศษ รถขึ้นถึงที่พักใกล้พระธาตุอินทร์แขวน ) 
พระธาตุอินทร์แขวนเป็นองค์เจดีย์ขนาดเล็กตั้งอยู่บนก้อนศิลาใหญ่สูง5.5เมตรปิดทองทั้งองค์ซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาอย่างหมิ่นเหม่ดูคล้ายว่าจะตกลงไปในหุบเหวได้ทุกขณะ พระธาตุอินทร์แขวนนี้นับเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า จากที่พักเดินไปพระธาตุอินทร์แขวน ใช้เวลาเดินทางเพียง 5  นาทีเท่านั้น  อิสระในการสักการะองค์พระธาตุ ตามอัธยาศัย  

เย็น

รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก  ( Buffet )  
หลังอาหารค่ำเชิญท่านไปนมัสการพระธาตุอินทร์แขวนตามอัธยาศัยสามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน ถ้าจะนมัสการกลางแจ้งเป็นเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสู่พระเจดีย์ไจ๊ก์ทีโย ควรเตรียมเสื้อกันหนาว หรือกันลม หรือผ้าห่ม ผ้าพันคอ เบาะรองนั่งเพราะพื้นที่นั่งมีความเย็นมาก พระเจดีย์องค์นี้เปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิดสำหรับบุรุษเปิดถึงเวลา 20.00 น. เท่านั้น  

ที่พัก  Kyaikhtyo Hotel   

พระธาตุอินทร์แขวน

วันที่สอง    ไจ๊ก์ทีโย(พระธาตุอินทร์แขวน)-หงสาวดี-พระราชวังบุเรงนอง
               พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว-วัดพระมหาเจดีย์-พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น  
                เจดีย์ชเวดากอง
 
เช้า

เชิญท่านนมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน หรือใส่บาตรตามอัธยาศัยใส่บาตร พระสงฆ์หรือถวายข้าวพระพุทธ มีชุดจำหน่ายบริเวณวัด เมื่อถวายข้าวพระพุทธนิยมจุดเทียนตามกำลังวันหรือจำนวนอายุ นมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน และนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา ถ่ายรูป และชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจน์ความมหัศจรรย์ว่าพระธาตุองค์นี้ตั้งอยู่ได้อย่างไร โดยไม่ล้มหรือหล่นลงมา นมัสการพระเจดีย์ไจ๊ก์ทีโย รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก  จากนั้นเก็บสัมภาระเตรียมตัวลงจากพระธาตุอินทร์แขวน 
เดินทางสู่เมืองหงสาวดี ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญโบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี ชมวัดและโบราณสถานที่สำคัญในหงสาวดี ถึงเมืองหงสาวดี นำท่านชมพระราชวังกัมโพชธานี หรือ พระราชวังบุเรงนองบัลลังค์ผึ้ง จากนั้นนำท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ซึ่งเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของเมืองหงสาวดีอีกทั้งยังสามารถเลือกซื้อของฝาก อาทิ ไม้แกะสลัก ผ้าปักพื้นเมือง ผ้าพื้นเมือง เป็นของฝากคนทางบ้านพิเศษสำหรับทริปวันแม่ นำท่าน นมัสการพระเขี้ยวแก้วที่วัดพระมหาเจดีย์   ซึ่งด้านในของเจดีย์บรรจุพระเขี้ยวแก้วเป็น พระเจดีย์ที่พระเจ้าบุเรงนองได้สร้างไว้ ในเมืองหงสาวดี        

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่เมืองหงสาวดี ณ ภัตตาคารเจ้าสัว  ( พิเศษกุ้งแม่น้ำ)  
บ่าย

ชมพระเจดีย์ไจ๊ปุ่นซึ่งบูรณะเมื่อพ.ศ.2019มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทิศประกอบด้วยสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า(ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ)กับพระพุทธเจ้าในอดีต3พระองค์คือพระพุทธเจ้าโกนาคม์(ทิศใต้)พระพุทธเจ้ากกุสันธะ(ทิศตะวันออก)และพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ(ทิศตะวันตก)สร้างโดยสี่สาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนาสร้างพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ   
ถึงย่างกุ้งนำท่านเข้าชม มหาเจดีย์ชเวดากอง (Shawedagon  Pagoda) 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า 

เย็น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก  ระดับ 3 หรือ  4 ดาว 

กั้งทอด

วันที่สาม     ย่างกุ้ง-พระนอนเจ๊าทัตจี-เจดีย์โบตะตอง-เทพทันใจ-เทพกระซิบ  
                 วัดบารมี-วัดกู่ท่าจี(ขอพรเรื่องการงาน)-ช้อปปิ้ง ตลาดโบโจ๊ก
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก                                                
สาย จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม เจดีย์เจ๊าทัตจี (Kyauk Htat Gyi) หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด  มีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล108ประการและพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทยที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็นศิลปะพม่าที่งดงามโดยมีขนาดความยาวขององค์ 70 เมตร 
พระเจดีย์โบตะตอง ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่นำไปบรรจุในพระเจดีย์ชเวดากอง นำท่านสักการะขอพร จาก “เทพทันใจ” (นัตโบโบยี) ซึ่งชาวไทยให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ด้วยเชื่อว่าอธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา  นำท่านสักการะ เทพกระซิบ  หรือ นัตโบโบยี เป็น 1 ในผีหลวง 37 ตนที่ชาวพม่าให้ความเคารพนับถือมาก   
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นำคณะไปช้อปปิ้ง ตลาดโบโจ๊ก (Bogyoke Market) ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่าความหลากหลายของสินค้าของฝากของที่ระลึกมากมายราคาถูก อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เครื่องเงิน เครื่องหวาย งานฝีมือ เช่น ผ้าปูโต๊ะที่มีความสวยงามและราคาถูกมาก ผ้าโสร่งหญิงชายที่มีลวดลายงามมาก
นำท่านไป วัดพระบารมี หรือ วัดบารมี  วัดเก็บพระเกศาของพระพุทธเจ้า ที่เชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่จริง ด้วยองค์พระเกศาธาตุนี้เมื่อนำมาวางบนมือจะสามารถเคลื่อนไหวได้ อีกทั้งได้ชื่อว่าเป็นที่เก็บองค์พระบรมสารีริกธาตุไว้มากที่สุดด้วย
เย็น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารการะเวก พร้อมชมการแสดงนาฎศิลป์ของพม่าอันงดงามอ่อนช้อย บนทะเลสาบหลวง 

เจดีย์ชเวดากอง

 

พระพุทธรูป ที่เจดีย์ชเวดากอง 

ภัตตาคารการะเวก

พระเขี้ยวแก้ว

วันที่สี่   ย่างกุ้ง –สิเรียม – กาบาเอ   พระหินอ่อน พระเขี้ยวแก้ว  ปางช้างเผือก  กรุงเทพฯ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก                                  
สาย เก็บสัมภาระ Check  out ออกจากที่พัก นำท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 45 กิโลเมตร เดินทางถึงสิเรียมชมความสวยงามแปลกตาของเมือง ซึ่งเมืองนี้เคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำย่างกุ้งที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำอิระวดี นำท่านชม  พระเจดีย์เยเลพญา บนเกาะกลางน้ำอายุนับพันปี  เป็นที่สักการะของชาวสิเรียม  สักการะขอพร พระอุปคุต เรื่องโชคลาภและการค้าขาย   ที่บริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะ สามารถซื้ออาหารเลี้ยงปลาดุกตัวขนาดใหญ่นับร้อย ๆ ตัวที่ว่ายวนเวียนให้เห็นครีบหลังที่โผล่เหนือผิวน้ำ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 
บ่าย ชมเจดีย์  กาบาเอ (KabaAye)ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ชำระพระไตรปิฎกครั้งที่6 ในระหว่างปีพ.ศ.2497  – 2499โดยฯพณฯนายกรัฐมนตรีอูนุแห่งสหภาพพม่าในสมัยนั้นนอกจากนั้นเจดีย์แห่งนี้มีจุดประสงค์เพื่อก่อให้เกิดสันติสุขแก่ชาวโลก เจดีย์แห่งนี้มีความสูงและเส้นผ่าศุนย์กลางอย่างละ 34 เมตร และเป็นที่ประดิษฐานของพระอรหันต์สาวก
2 องค์ 
สักการะ พระหินอ่อน(เจ๊าดอจี)  ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ แกะสลักจากหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่ามีน้ำหนักถึง 60 ตัน สูง 37 ฟุต แกะสลักโดยช่างชาวเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งถือว่าเป็นช่างที่ฝีมือดีที่สุดของ พม่า จากนั้น นมัสการวัดพระเขี้ยวแก้ว (ToothRelicsPagoda) ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วเมื่อครั้งอัญเชิญจากประเทศจีนเป็นองค์เดียวกับที่อัญเชิญมาที่พุทธมณฑล จากนั้นนำชมปางช้างเผือกที่เป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของพม่ามีสีขาวเผือกตลอดทั้งตัวจำนวน3เชือก ต้องตามคชลักษณะช้างเผือกทุกประการ 
—– นำท่านออกเดนิทางไปยังสนามบินมิงการาดอน ย่างกุ้ง  
—– บินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน
—– ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ อิ่มบุญและรอยยิ้มที่งดงามยิ่งกว่าเดิม

 

สนใจสอบถามโปรแกรมติดต่อ  : myanmartouring@gmail.com 
 

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ มิงกุน พุกาม 4วัน3คืน

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ มิงกุน พุกาม 4วัน3คืน 

พุกาม ทะเลเจดีย์

สะพานไม้อูเบ็ง

วันแรก   กรุงเทพฯ-อมรปุระ-มัณฑะเลย์-สะพานไม้อูเบง-MANDALAY HILL  
10.50 บินลัดฟ้าสู่เมือง มัณฑะเลย์ประเทศพม่า โดยสายการบิน
12.15

ถึงสนามบินเมืองมัณฑะเลย์  (เวลาที่ประเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที)
ผ่านพิธีการทางศุลกากร และตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระก่อนออกเดินทาง จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองอมรปุระ(AMRAPURA) เมืองแห่งผู้เป็นอมตะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ซึ่งเป็นราชธานีเพียง 76 ปี แห่งหนึ่งของพม่าก่อนที่จะย้ายมายอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ในปี พ.ศ.2400  
รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย

จากนั้น ชม สะพานไม้อูเบ็ง  (U-BEN)  สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก โดยเสาของสะพานใช้ไม้สักถึง1,208 ต้นซึ่งมีอายุกว่า 200 ปี ทอดข้าม ทะเลสาบคองตามัน (TOUNGTHAMON)ไปสู่วัดจอกตอจี ซึ่งมีเจดีย์ที่สร้างตามแบบวัดอนันดาแห่งพุกาม จากนั้นนำท่านนมัสการพระพุทธรูปเจ๊าดอว์จี เป็นพระพุทธรูปหยกขาวองค์ใหญ่ซึ่งแกะจากหินชิ้นเดียวสร้างในสมัยพระเจ้ามินดงมีอายุราว150ปี 
จากนั้นนำท่านเดินทางขึ้นบนยอดเขา  MANDALAY HILL  ซึ่งเป็นจุดชมวิว ทิวทัศน์ ที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลย์เกือบทั้งเมือง เชิญท่านบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึกยามอาทิตย์ลับขอบฟ้า       

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นอิสระพักผ่อนโรงแรม AYEYARWADEE RIVER VIEW  หรือเทียบเท่า 

 

ทัวร์พม่า ไหว้พระ

 

ทะเลเจดีย์

วันที่สอง   มัณฑะเลย์-พุกาม-นั่งรถม้าชมทะเลเจดีย์-พระอาทิตย์ยามเย็นที่ชเวซานดอว์  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก  จากนั้น เก็บสัมภาระ Check out  
เพื่อไปสนามบินมัณฑะเลย์ 
07.30 เดินทางไปเมืองพุกาม โดยสายการบินภายในประเทศ  AIR BAGAN    W9 405            
08.00 เดินทางถึงเมืองพุกาม “ ดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์” ที่มีอายุกว่า 200 ปี ของกษัตริย์อนุรุทมหาราชแห่งอาณาจักรพุกามพร้อม นำท่านไปช้อปปิ้งตลาดเช้าเมือง Nyuang –U และสัมผัสแหล่งโบราณสถานและประวัติศาสตร์ของอาณาจักรพุกาม 
สาย ชมเจดีย์ชเวสิกอง(SHWEZIGON PAGODA) 1 ใน 5 แห่งมหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธ์ของพม่า ซึ่งเป็นสถูปของพม่าโดยแท้ มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ ที่เชื่อว่าภายในพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า จากนั้นนำท่านชมวัดอนันดา(ANANDA TEMPLE) ซึ่งวิหารแห่งนี้นับได้ว่าเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขยื่นออกไปทั้ง 4 ด้าน ซึ่งต่อมาเจดีย์แห่งนี้เป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคต้นของพุกาม และสิ่งที่น่าทึ่งของวิหารแห่งนี้ก็คือช่างได้ทำการส่องแสงสว่างเข้าไปในวิหาร เฉพาะให้ตรงองค์พระประธาน ทำให้มองดูโดดเด่น สวยงามมาก ต่อจากนั้นพาท่านชมวัดมนุหา (MANUHA TEMPLE) ที่สร้างโดยพระเจ้ามนูกษัตริย์แห่งมอญ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย

จากนั้นพาท่านเที่ยว วัดกุบยางกี (GUBYAUKKYI TEMPEL)สร้างโดยพระโอรสของพระเจ้าจันสิทธะ สิ่งที่โดดเด่นคือ ภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกาม ที่ยังคงเหลืออยู่ จากนั้นพาท่านชมHTILOMINLO TEMPLE ที่สันนิษฐานว่าน่าจะเพี้ยนมาจากคำว่า “ติโลกมงคล” จากนั้นพาท่านเที่ยวชมชเวกุจี(SHWEGUGYITEMPLE)แปลว่าถ้ำทองที่ยิ่งใหญ่งดงามด้วยถาปัตยกรรมที่อยู่ในช่วงต่อของศิลปะพุกามยุคแรก และยุคหลัง จากนั้นนำท่านนมัสการเจดีย์สัพพัญญู ซึ่งเป็นเจดีย์หที่สูงที่สุดในเมืองพุกาม มีความสูงถึง 6 เมตร นำท่านชมวิหารธรรมยันจี(DHAMMAYANGYT) ที่ตั้งโดดเด่นยิ่งใหญ่ตระหง่านดังตำนานที่โหดร้ายต้องตามไปฟัง…นําท่าน นั่งรถม้า (1 คันนั่งได้ 2 ท่าน ) ชมเมืองทะเลเจดีย์ที่สวยงาม และชมหมู่บ้านเก่าแก่เมืองพุกามที่ยังคงมีวิถีที่ที่เรียบง่าย
ชมพระอาทิตย์ยามอัสดง ณ เจดีย์ชเวซานดอว์(SHWESANDAW PAGODA) ที่ตั้งอยู่กลางทะเลเจดีย์ ท่านสามารถมองเห็น ทะเลเจดีย์ และเมืองพุกามได้อย่างชัดเจน 

เย็น  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารนันดา พิเศษ ชมโชว์หุ่นกระบอกศิลปะพม่า
 ที่พัก Bagan Hotel   หรือเทียบเท่า    

เจดีย์ชเวสิกอง

วันที่สาม   พุกาม -มิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์-วัดกุโสดอว์-วัดอตูมาชิ  
               วิหารชเวนันดอร์-มัณฑะเลย์
  
   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหารนำท่านออกเดินทางไปยังสนามบินเมืองพุกาม       
07.55 บินลัดฟ้าสู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยสายการบิน Air Bagan     W9 143
08.25 เดินทางถึงสนามบินมัณฑะเลย์ 
สาย

นำท่านเดินทางไปยังท่าเรือเพื่อล่องแม่น้ำอิระวดี ไปยังเมืองมิงกุน ใช้เวลาล่องเรือ1ชม.  ชมวิถีชีวิตของชาวลุ่มแม่น้ำอิรวะดีที่อาศัยอยู่กันมาเนิ่นนานสองฝั่งแม่น้ำ
นำท่านชม วัดเชตตอยอ ( Settawya Paya ) ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำอิระวดี มีสิงห์คู่ตั้งตระหง่านอยู่ตรงบันไดทางขึ้น
ชม เจดีย์เชตตอยอ พระเจ้าปดุงโปรดให้สร้างเจดีย์ครอบรอยพระพุทธบาทจำหลักหินอ่อน จากนั้นนำท่านเที่ยวชมสถานที่ที่มีความงดงามอีกแห่ง เจดีย์มิงกุน สร้างโดยพระเจ้าปดุง เพื่อประดิษฐาน พระทันตธาตุ ประสงค์ที่จะสร้างให้ยิ่งใหญ่เทียบเท่ามหาเจดีย์พุกาม และใหญ่โตกว่าองค์พระปฐมเจดีย์ในเมืองไทย งานก่อสร้างเจดีย์มิงกุนสร้างได้เพียง 7 ปี พระเจ้าปดุงก็สวรรคต มหาเจดีย์จึงเหลือแค่เพียงฐาน แต่ก็ยังสูงถึง 50 เมตร หากสร้างเสร็จเชื่อว่าเจดีย์นี้จะมีความสูงถึง 152 เมตรเลยทีเดียว จากนั้นนำท่านชม ระฆังมิงกุน มีเส้นรอบวง 10 เมตร สูง 3.70 เมตร น้ำหนัก 87 ตัน ว่ากันว่าเป็นระฆังยักษ์ที่เล็กกว่าระฆังแห่งพระราชวังเคลมลินในกรุงมอสโคว แต่ระฆังนั้นได้แตกร้าวใช้งานไม่ได้แล้ว จึงทำให้ระฆังมิงกุนนั้นเป็นระฆังยักษ์เพียงใบเดียวในโลกที่ยังคงใช้งานได้ จริง
นำชม เจดีย์ชินพิวเม (เมี๊ยะเต็งดาน) สร้างโดยพระเจ้าบากะยีดอว์ ซึ่งเป็นพระราชนัดดาของพระเจ้าปดุง สร้างเป็นอนุสรณ์แห่งความรักแด่พระมหาเทวีชินพิวเม ซึ่งถึงแก่พิราลัยก่อนอันควร และได้รับสมญานามว่า “ทัชมาฮาล แห่งลุ่มแม่น้ำเอยาวดี เจดีย์องค์นี้สร้างขึ้นตามหลักภูมิจักรวาล  คือมีองค์พระเจดีย์อยู่ตรงกลาง ณ ยอดเขาพระสุเมรุ ที่เชื่อกันว่าเป็นแกนกลางของจักรวาล ล้อมรอบด้วยขุนเขาและมหาสมุทรตามหลักไตรภูมิ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านไปชมหนังสือที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนังสือเล่มใหญ่ที่สุดในโลกที่
วัดกุโสดอ  ซึ่งจารึกพระไตรปิฏกคำสอนของพระพุทธเจ้า ไว้ทั้งหมดบนหิน 729 แผ่น แล้วสร้างเจดีย์ครอบไว้ให้ชนรุ่นหลัง ได้ศึกษาโดยจารึกไว้เป็นภาษาบาลีด้านหนึ่ง ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นภาษาพม่า จากนั้นเรานำท่านไปยังสถานที่พิเศษที่มีความงดงามเป้นอย่างมาก ณ วัดอตูมาชิ  ซึ่งแปลว่า งดงามอย่างไม่มีที่ติ   เป็นวัดหินอ่อนแห่งแรกในพม่า สร้างโดยพระเจ้ามินดง ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาวัดทั้ง  114 แห่งในรัชสมัยของพระเจ้ามินดงที่วัดแห่งนี้เคยมีพระพุทธรูปประดับทับทิมอยู่แต่ ตอนนี้ได้หายไปแบบไม่ร่องรอย พระเจ้ามินดงสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่เก็บรักษาคัมภีร์พระไตรปิฎกของหลวง 4 ฉบับโดยใส่หีบปิดทองล่องชาด และโปรดฯให้พระราชาคณะรูปหนึ่ง ซึ่งมีความรอบรู้พระไตรปิฎกอย่างไม่มีใครเสมอเหมือนมาครองวัดนี้คือ‘ปะกันซายาดอว์” จากนั้นไม่ไกลนำท่านชม วิหารชเวนันดอร์จอง สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลังที่ยังคงมีความเก่าแก่และสวยงาม และเคยเป็นที่ประทับนั่งสมาธิของ พระเจ้ามินดงพระราชบิดาของพระเจ้าสี่ปอจนสิ้นพระชนม์ชีพที่วิหารแห่งนี้
นำท่านชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังมัณฑะเลย์ รอยอดีตสุดท้ายก่อนพม่าเสียพระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของของเอเชีย  ปัจจุบันเป็นพระราชวังที่จำลองรูปแบบออกมาโดยรัฐบาลพม่า  เนื่องจากโดนระเบิดเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2                                                   
เย็น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก AYEYARWADEE RIVER VIEW  ริมแม่น้ำ อิรวดี หรือเทียบเท่า

ชาวพม่า มัณฑะเลย์

วันที่สี่  มัณฑะเลย์-วัดมหากันดายง-วัดพระงูกรุงเทพฯ 
เช้า

นำท่านไปนมัสการพระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งมหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธ์ของพม่า ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า“พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม”ที่พระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุ้มด้วยทองคำเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนี หรือวัดยะไข่(วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจ้า สีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่าให้อังกฤษได้เกิดไฟไหม้วัดทองคำ จึงทำให้ทองคำเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเนื้อทองได้น้ำหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี  พ.ศ.2426 ชาวพม่าได้เรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึง นับได้ว่าเป็นวัดที่สร้างใหม่ที่สุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมืองพม่า โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดีย์ยังมีโบราณวัตถุที่นำไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งที่ 1 จากนั้นเชิญทุกท่านร่วมทำบุญบูรณวัดกุสินารา ซึ่งมีอายุหลายร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ปางปรินิพพาน สวยงามมาก  
กลับมารับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก  เก็บสัมภาระ Check  out ออกจากที่พัก        

สาย นำท่านไปทำบุญที่วัดมหากันดายง ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมที่ใหญ่ที่สุดในพม่า มีสามเณรและพระจำพรรษาอยู่มากถึง พันกว่ารูป ระหว่างทางแถมโปรแกรมพิเศษ แวะไหว้พระขอพรทางโชคลาภ ณ วัดพระงู (paleik myay paya) ชาวพม่าเชื่อว่าวัดแห่งนี้เมื่อใครมาขอพรเกี่ยวกับโชคลาภแล้วจะสมหวังปราถนา 

10.00
 
ออกเดินทางสู่ สนามบินมัณฑะเลย์    
12.45 เดินทางกลับกรุงเทพๆ   โดยสายการบิน 
19.35 ถึงกรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพ อิ่มบุญ พร้อมความประทับใจ และรอยยิ้มที่งดงามกว่าเดิม  

 

สนใจโปรแกรมทัวร์ ติดต่อ : myanmartouring@gmail.com 

myanmar9

แลนด์พม่า รับจัดคณะทัวร์ กรุ๊ปเหมา คณะทำบุญ หรือคณะศึกษาดูงานในประเทศพม่า

myanmartouring.com เราเริ่มต้นทำธุรกิจแลนด์พม่าจากความรักและชื่นชอบประเทศพม่าเป็นพื้นฐาน ทำให้เรามีข้อได้เปรียบและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าของเราได้อย่างชัดเจน อีกทั้งมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกอย่างภายในประเทศพม่า ด้วยระบบจัดการบริหารที่เป็นระบบ โดยทีมงานแบ่งการบริหารจัดการเป็นสองฝั่งคือทางฝั่งประเทศไทยที่คอยดูแลติดต่อลูกค้ารับความต้องการต่างๆ และทางฝั่งประเทศพม่าที่บริหารงานโดยคนพม่า ประสานงานเตรียมความพร้อมการเดินทางทุกอย่างไว้อย่างมืออาชีพ อีกทั้งข้อมูลของพม่าที่ครบถ้วน ตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา การบริการที่รวดเร็ว ความเอาใจใส่ต่อลูกค้า และติดตามผลของการเดินทางทุกทริป ทำให้ลูกค้าแนะนำบอกต่อและใช้บริการเราเรื่อยมา เรามีความภูมิใจที่เราเปรียบเสมือนผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของบริษัททัวร์มากมายในประเทศที่นำคณะผู้เดินทางไปยังประเทศพม่า อีกทั้งหน่วยงานเอกชนและรัฐบาลที่จะต้องไปทำงานที่พม่า หน่วยงานสถาบันการศึกษาที่จัดทัศนศึกษา ดูงานและสัมนาทางวิชาการ หรือจะเป็นกลุ่มคณะพระสงฆ์หรือผู้ที่มีความศรัทธาในการที่จะมาจาริกแสวงบุญ ทำบุญที่ประเทศพม่า

ทีมงานเรา myanmartouring มีความพร้อมที่จะเข้าในความต้องการของท่านทุกคนและให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะดูแลท่านเสมือนมิตร รับผิดชอบท่านเสมือนญาติ ตลอดการเดินทางที่ไปกับเรา เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้รับการโอกาส ความไว้วางใจจากท่านทุกคน ในการให้เราได้ดูแลการเดินทางของท่านในปะรเทศพม่า หากคุณคิดถึงพม่า ขอให้คุณนึกถึงเรา myanmartouring.com

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ (3 คืน 4 วัน)

สัมผัสอารยธรรมเก่าแก่และประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของพม่า

ทัวร์พม่าอิ่มบุญ….นมัสการ 3 มหาบูชาสถาน มหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองพม่า

พม่า หรือเมียนมาร์ ถือเป็นเพชรเม็ดงามแห่งเอเชียที่นักท่องเที่ยวต่างชื่นชมความงามแบบธรรมชาติและชื่นชมศิลปะและวัฒนธรรมที่งดงามถวิลหาและอยากจะเข้าไปสัมผัสนานมาแล้วที่เมืองย่างกุ้งติดอยู่ในมิติของกาลเวลา ที่บิดเบือน เลือนราง เมืองโบราณแห่งนี้เคยอบอวลไปด้วยไอร้อน ฝุ่นผงธุลีดิน และสรรพสำเนียง เสียงเซ็งแซ่ ไม่มีอาคารสูงระฟ้า มีแต่ตึกรามเก่า ๆ ที่ชาวอังกฤษสร้างไว้ บนท้องถนนก็มีแต่รถประจำทาง ที่แน่นขนัด แท็กซี่รุ่นคุณปู่และสามล้อ ที่เก่าจวนจะพังมิพังแหล่ แต่ในช่วงไม่กี่ปีสุดท้ายของศตวรรษที่ 20 ย่างกุ้งได้พลิกเปลี่ยนโฉมหน้าไป ตึกรามอันเก่าแก่ทรุดโทรมถูกทุบทิ้งเพื่อสร้างโรงแรม กับอาคาร สำนักงานที่สูงระฟ้าขึ้นมาแทนที่ แต่นั่นไม่ได้ทำให้เสน่ห์ของย่างกุ้ง ลดน้อยลงในสายตาของนักท่องเที่ยว พาหนะที่ทันสมัย ช่วยให้เดินทางได้สะดวกสบายขึ้นและแม้ถึงว่าจะมีตึกสูงขึ้นแซมอยู่ กับหมู่โบราณสถาน แต่วิถีชีวิตของผู้คนกลับเปลี่ยนแปลงไปน้อยกว่า ท่านจะได้ไปนมัสการมหาเจดีย์ชเวดากองอันศักสิทธิ์

A young girl posses in front of Hsinbyume Pagoda in Mingun, Myanmar (Burma)

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง – หงสาวดี – สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน

????????????????????????????????????????????????

พม่า หรือเมียนมาร์ ถือเป็นเพชรเม็ดงามแห่งเอเชียที่นักท่องเที่ยวต่างชื่นชมความงามแบบธรรมชาติและชื่นชมศิลปะและวัฒนธรรมที่งดงามถวิลหาและอยากจะเข้าไปสัมผัสนานมาแล้วที่เมืองย่างกุ้งติดอยู่ในมิติของกาลเวลา ที่บิดเบือน เลือนราง เมืองโบราณแห่งนี้เคยอบอวลไปด้วยไอร้อน ฝุ่นผงธุลีดิน และสรรพสำเนียง เสียงเซ็งแซ่ ไม่มีอาคารสูงระฟ้า มีแต่ตึกรามเก่า ๆ ที่ชาวอังกฤษสร้างไว้ บนท้องถนนก็มีแต่รถประจำทาง ที่แน่นขนัด แท็กซี่รุ่นคุณปู่และสามล้อ ที่เก่าจวนจะพังมิพังแหล่ แต่ในช่วงไม่กี่ปีสุดท้ายของศตวรรษที่ 20 ย่างกุ้งได้พลิกเปลี่ยนโฉมหน้าไป ตึกรามอันเก่าแก่ทรุดโทรมถูกทุบทิ้งเพื่อสร้างโรงแรม กับอาคาร สำนักงานที่สูงระฟ้าขึ้นมาแทนที่ แต่นั่นไม่ได้ทำให้เสน่ห์ของย่างกุ้ง ลดน้อยลงในสายตาของนักท่องเที่ยว พาหนะที่ทันสมัย ช่วยให้เดินทางได้สะดวกสบายขึ้นและแม้ถึงว่าจะมีตึกสูงขึ้นแซมอยู่ กับหมู่โบราณสถาน แต่วิถีชีวิตของผู้คนกลับเปลี่ยนแปลงไปน้อยกว่า ท่านจะได้ไปนมัสการมหาเจดีย์ชเวดากองอันศักสิทธิ์

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน ย่างกุ้ง -หงสาวดี – สิเรียม 3D2N

สัมผัสอารยธรรมเก่าแก่และประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของพม่า

อิ่มบุญ….นมัสการ 2 มหาบูชาสถาน มหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองพม่า  เจดีย์ชเวมอดอว์ “เจดีย์จมูกร้อน” พระมหาเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ แห่งกรุงหงสาวดี  

พม่าหรือเมียนมาร์ถือเป็นเพชรเม็ดงามแห่งเอเชียที่นักท่องเที่ยวต่างชื่นชมความงามแบบธรรมชาติและชื่นชมศิลปะและวัฒนธรรมที่งดงามถวิลหาและอยากจะเข้าไปสัมผัสนานมาแล้วที่เมืองย่างกุ้งติดอยู่ในมิติของกาลเวลา ที่บิดเบือน เลือนราง เมืองโบราณแห่งนี้เคยอบอวลไปด้วยไอร้อน ฝุ่นผงธุลีดิน และสรรพสำเนียง เสียงเซ็งแซ่ ไม่มีอาคารสูงระฟ้า มีแต่ตึกรามเก่า ๆ ที่ชาวอังกฤษสร้างไว้ บนท้องถนนก็มีแต่รถประจำทาง ที่แน่นขนัด แท็กซี่รุ่นคุณปู่และสามล้อ ที่เก่าจวนจะพังมิพังแหล่ แต่ในช่วงไม่กี่ปีสุดท้ายของศตวรรษที่ 20 ย่างกุ้งได้พลิกเปลี่ยนโฉมหน้าไป ตึกรามอันเก่าแก่ทรุดโทรมถูกทุบทิ้งเพื่อสร้างโรงแรม กับอาคาร สำนักงานที่สูงระฟ้าขึ้นมาแทนที่ แต่นั่นไม่ได้ทำให้เสน่ห์ของย่างกุ้ง ลดน้อยลงในสายตาของนักท่องเที่ยว พาหนะที่ทันสมัย ช่วยให้เดินทางได้สะดวกสบายขึ้นและแม้ถึงว่าจะมีตึกสูงขึ้นแซมอยู่ กับหมู่โบราณสถาน แต่วิถีชีวิตของผู้คนกลับเปลี่ยนแปลงไปน้อยกว่า ท่านจะได้ไปนมัสการมหาเจดีย์ชเวดากองอันศักสิทธิ์

MYANMAR_Yangon

แพคเกจทัวร์พม่า 3วัน2คืน และ แพคเกจทัวร์พม่า 4วัน3คืน รหัสในการจอง (อัพเดท)

รับจัดทริป แพ็คเกจทัวร์พม่าที่เริ่มต้นที่พม่า ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไปหรือเป็นหมู่คณะ 

PACKAGE TOUR MYANMAR

ทัวร์พม่า ของเราได้มีการปรับรูปแบบการจองโดยมีโค้ดระบุใน ทัวร์พม่าตามวันและสถานที่ท่องเที่ยวตามตารางด้านบน

แพคเกจทัวร์พม่า ของทางเรานั้น จะมีเริ่มต้นได้ตั้งแต่เมืองไทย หรือสนามบินมิงกลาดง ที่ย่างกุ้งแล้วแต่ความต้องการของผู้เดินทาง

แพคเกจทัวร์พม่า 4 วัน 3 คืน และ แพคเกจทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน นี้มีทางเลือกให้กับลูกค้า สองรูปแบบสามารถลองอ่านข้อมูลภายในแพคเกจทัวร์พม่าที่เราได้ทำไว้ให้ได้ครับ

หากมีความสนใจ สามารถติดต่อได้ที่

email : myanmartouring@gmail.com
เบอร์โทร :0897102248 
 

myanmar1

ทัวร์พม่า 4 วัน 3 คืน ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาตุอินทร์แขวน

ทัวร์พม่า myanmartour

ทัวร์พม่า myanmartour

ทัวร์พม่า 4 วัน 3 คืน ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาตุอินทร์แขวน

สัมผัสอารยธรรมเก่าแก่และประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของพม่า
อิ่มบุญ….นมัสการ 3 มหาบูชาสถาน
มหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองพม่า
เจดีย์ชเวมอดอว์ “เจดีย์จมูกร้อน” พระมหาเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ แห่งกรุงหงสาวดี
ไจ๊ก์ทีโย (พระธาตุอินทร์แขวน) อันศักดิ์สิทธิ์
ทัวร์พม่า 3 คืน 4 วัน โดย ..
สายการบินไทยแอร์เอเซีย

myanmar_popup

ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน

ทัวร์พม่า myanmartour

ทัวร์พม่า myanmartour

ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน

ทัวร์พม่าสัมผัสอารยธรรมเก่าแก่และประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของพม่า
อิ่มบุญ….นมัสการ 3 มหาบูชาสถาน
มหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองพม่า
เจดีย์ชเวมอดอว์ “เจดีย์จมูกร้อน” พระมหาเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ แห่งกรุงหงสาวดี
ไจ๊ก์ทีโย (พระธาตุอินทร์แขวน) อันศักดิ์สิทธิ์
ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน โดย ..สายการบินไทยแอร์เอเซีย

The-Eternal-Myanmar---a-monk-in-a-temple

บริการจัดแพ็คเกจเที่ยวพม่าแบบกรุ๊ปส่วนตัว

บริการรับออกเเบบโปรเเกรมทัวร์พม่าสำหรับ group tour

เรามีบริการจัด trip สำหรับบริษัทหรือ group ทัวร์ที่ต้องการเดินทางไปเองหรือต้องการอิสระในการท่องเที่ยว ตามสถานที่ต่างๆ เรามีบริการออกเเบบโปรเเกรมทัวร์เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าเเละประทับใจมากที่สุดโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จัดทัวร์พม่ากว่า 10 ปี ในปัจจุบัน โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินบางสายการบินจะมีตั๋วราคาพิเศษ ลูกค้าหลายท่านามารถจองตั๋วได้ในราคาถูก แต่อยากได้รับความสะดวกสะบายในการเที่ยวทัวร์พม่าก็เลือกใช้บริการทัวร์ที่ทางเรามี สำหรับเพื่อนๆที่สนใจโปรแกรมทัวร์พม่าแต่มีการจองตั๋วเดินทางเองไว้เรียบร้อยแล้ว หรือมีความประสงค์ที่จะจองตั๋วเดินทางด้วยตัวเอง ทางทัวร์พม่าของเรา มีโปรแกรมแพคเกจทัวร์ที่รอต้อนรับลูกค้า ณ สนามบินพม่า และจบโปรแกรม ณ สนามบินพม่า ให้สำหรับเพื่อนๆ ตามโปรแกรมที่มีดังนี้

อ่านเพิ่มเติม