พม่า ทะเลสาบอินเล พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน
Duration: 14 Apr 2018 - 23 Aug 2018
Location: ทัวร์พม่า
Price: 20,900