พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี สกายน์ มิงกุน (บินภายใน)
Duration: 28 Mar 2018 - 23 Aug 2018
Location: ทัวร์พม่า
Price: 16,900