พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวะดี มิงกุน (บินภายใน)
Duration: 19 Apr 2018 - 26 Jun 2018
Location: ทัวร์พม่า
Price: 17,900